There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Services - 68098-2019

12/02/2019    S30

Slovenia-Ljubljana: Advertising and marketing services

2019/S 030-068098

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 006-009560)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
National registration number: 6889859000
Postal address: Dimičeva ulica 13
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Rudi Bernik
E-mail: rudi.bernik@slovenia.info
Telephone: +386 15898550
Fax: +386 15898560
Internet address(es):
Main address: http://www.slovenia.info

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Medijski zakup in PR aktivnosti v medijih letalskih prevoznikov, ki letijo v Slovenijo, in drugih promocijskih aktivnosti s ciljem pospeševanja prodaje Slovenije kot avio destinacije od 2019 do 2021

Reference number: JNV-0018/2018-S-POG-STO
II.1.2)Main CPV code
79340000 Advertising and marketing services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 006-009560

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 20/02/2019
Read:
Date: 20/03/2019
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 20/02/2019
Read:
Date: 20/03/2019
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
Instead of:
Date: 13/02/2019
Read:
Date: 13/03/2019
VII.2)Other additional information:

Naročnik objavlja prečiščeno besedilo razpisne dokumentacije, ki poleg zgoraj navedenih vključuje še naslednje spremembe:

1. Spremeni se besedilo pod naslovom »Povabilo k oddaji ponudbe«, in sicer se črta besedilo 4. odstavka »Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).«, ki se nadomesti z besedilom: »Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 uradno prečiščeno besedilo, 64/16 odl. US in 20/18 OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.«

2. Spremeni se rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom, ki je naveden v točki 1.10 prvega poglavja, in sicer se datum 7.2.2019 nadomesti z datumom 7.3.2019.

3. V prvem poglavju se spremeni besedilo pod naslovom »Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte« pod točko »Navodila za izdelavo elektronske ponudbe«, in sicer se črta besedilo 5. odstavka »Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v *.pdf. obliki ali pa ga zgolj naloži pri čemer bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži že podpisan ESPD v *.pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.«, ki se nadomesti z besedilom »Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.« Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296398/sprememba_RD.zip