TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68100-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Bastia: Telecommunicatiediensten

2018/S 031-068100

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier de Bastia
GCS SIRS-CO Centre hospitalier de Bastia
Bastia
20604
Frankrijk
Telefoon: +33 495591145
E-mail: cellule.marches@ch-bastia.fr
Fax: +33 495591284
NUTS-code: FRM

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-bastia.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier d'Ajaccio la Miséricorde
avenue Impératrice Eugénie
Ajaccio
20000
Frankrijk
E-mail: cellule.marches@ch-ajaccio.fr
NUTS-code: FRM01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-ajaccio.fr

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier de Castelluccio
route de Saint-Antoine, BP 85
Ajaccio
20176
Frankrijk
E-mail: franck.andarelli@ch-castelluccio.fr
NUTS-code: FRM02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-casteluccio.fr

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier de Calvi Balagne
lieu dit Guazzole
Calvi
20260
Frankrijk
E-mail: catherine.langlade@ch-calvi-balagne.fr
NUTS-code: FRM02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-calvi-balagne.fr

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier de Sartene
lieu dit Cacciabello
Sartene
20100
Frankrijk
E-mail: d.chardron@hopitalsartene.com
NUTS-code: FRM01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-sartene.fr

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier Intercommunal de Corte Tattone
avenue du 9 Septembre, BP 41
Corte
20250
Frankrijk
E-mail: corinne.pajanacci@chi-corte-tattone.fr
NUTS-code: FRM02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-corte-tattone.fr

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier de Bonifacio
lieu dit Valle
Bonifacio
20169
Frankrijk
E-mail: josette.tassani@ch-bonifacio.fr
NUTS-code: FRM01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-bonifacio.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissements publics de santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raccordement et abonnement aux services d'interconnexion de réseau très haut débit avec sécurisation, raccordement et abonnement aux services Internet avec sécurisation

Referentienummer: 26 - 2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raccordement et abonnement aux services d'interconnexion de réseau très haut débit avec sécurisation, raccordement et abonnement aux services Internet avec sécurisation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 932 138.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31311000
32400000
32510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRM
NUTS-code: FRM01
NUTS-code: FRM02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raccordement et abonnement aux services d'interconnexion de réseau très haut débit avec sécurisation, raccordement et abonnement aux services Internet avec sécurisation.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 140-287742
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2B03321180001
Perceel nr.: 0
Benaming:

Fourniture de services d'interconnexion de sites et d'accès internet pour les besoins du GCS-SIRS-CO

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
NXO France
lieu dit Canale, RT 20 — Furiani
Bastia
20600
Frankrijk
Telefoon: +33 495331617
E-mail: michel.galinier@nextiraone.eu
Fax: +33 495331989
NUTS-code: FRM
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 932 138.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Bastia
villa Monte Piano
Bastia
20200
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018