Lieferungen - 681027-2022

07/12/2022    S236

България-София: Касети с тонер

2022/S 236-681027

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: ул.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА №.20
Град: гр.София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Ралица Пеева-Туева
Електронна поща: ralitsa.peeva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486186
Факс: +359 29486166
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://mjs.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18341
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оригинални тонери за копирни устройства с различни марки за нуждите на Агенция по вписванията – тонери за Копирна машина Konica Minolta Bizhub 226 (Konica Minolta Bizhub 215)

Референтен номер: 92-01-79/10.06.2022
II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на оригинални тонери за копирни устройства с различни марки за нуждите на Агенция по вписванията – тонери за Копирна машина Konica Minolta Bizhub 226 (Konica Minolta Bizhub 215).

Покана до Кооперация Панда

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на оригинални тонери за копирни устройства с различни марки за нуждите на Агенция по вписванията – тонери за Копирна машина Konica Minolta Bizhub 226 (Konica Minolta Bizhub 215)

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30121200 Фотокопирно оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на оригинални тонери за копирни устройства с различни марки за нуждите на Агенция по вписванията – тонери за Копирна машина Konica Minolta Bizhub 226 (Konica Minolta Bizhub 215)

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 199-518386
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 70012
Наименование:

Доставка на оригинални тонери за копирни устройства с различни марки за нуждите на Агенция по вписванията – тонери за Копирна машина Konica Minolta Bizhub 226 (Konica Minolta Bizhub 215)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/11/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Кооперация ПАНДА
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. Цариградско шосе №.139
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: order@office1.bg
Телефон: +359 270010700
Интернет адрес: www.office1.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/12/2022