Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68115-2023

03/02/2023    S25

Polen-Danzig: Reinigungs- und Hygienedienste

2023/S 025-068115

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Nationale Identifikationsnummer: 9570730409
Postanschrift: ul. Dębinki 7
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-952
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kinga Załęcka - Kościukiewicz
E-Mail: kzalecka@uck.gda.pl
Telefon: +48 585844899
Fax: +48 583492074
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uck.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i dezynfekcji powierzchni, utrzymania we wskazanym przez Zamawiającego stanie terenów zewnętrznych, transportu wewnątrzszpitalnego i gospodarczego

Referenznummer der Bekanntmachung: 36/PN/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie kompleksowej usługi

sprzątania i dezynfekcji powierzchni, utrzymania w odpowiednim stanie terenów zewnętrznych, transportu

wewnątrzszpitalnego i gospodarczego oraz wykonywanie usług pomocniczych przy obsłudze pacjenta dla

Zamawiającego.

2. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy opisany został w załączniku nr 3 do SWZ.

3. Zakres zadań oraz wszelkie dane ilościowe i wartościowe wskazane w załącznikach do SWZ są ilościami

służącymi tylko i wyłącznie do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie kompleksowej usługi

sprzątania i dezynfekcji powierzchni, utrzymania w odpowiednim stanie terenów zewnętrznych, transportu

wewnątrzszpitalnego i gospodarczego oraz wykonywanie usług pomocniczych przy obsłudze pacjenta dla

Zamawiającego.

2. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy opisany został w załączniku nr 3 do SWZ.

3. Zakres zadań oraz wszelkie dane ilościowe i wartościowe wskazane w załącznikach do niniejszej SWZ są

ilościami służącymi tylko i wyłącznie do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

4. W celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji

lokalnej terenu objętego przedmiotem niniejszego zamówienia. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 10.02.2023

roku o godzinie 12:00.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Koncepcja w zakresie nadzoru nad usługą i efektywną jej realizacją oraz transportu wewnętrznego osób i mienia ( gońcy, sanitariusze, kierowcy itp.) pod kątem optymalnego zabezpieczenia realizacji zadań ze szczególnym uwzględnieniem ilości zatrudnionych osób i harmonogramu ich pracy / Gewichtung: 30%
Qualitätskriterium - Name: ocena kontroli jakości / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zgodnie z rozdz. IV ust. 5 SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został

zawarty w

Rozdziale XVIII SWZ

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością

kredytową na kwotę 27 000 000 zł, oraz jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 13 0000 000,00 zł.

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez

złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt. α (alfa) w JEDZ.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenie

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

Informację banku lub Spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość środków

finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego

ubezpieczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki

dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku

udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia

upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co

najmniej dwie kompleksowe usługi polegające na sprzątaniu, transporcie wewnętrznym i pracach higienicznych

oraz pomocniczych przy obsłudze pacjenta w jednostce prowadzącej działalność medyczną związaną z 24

godzinną opieką nad pacjentem, przez minimum 12 miesięcy, z czego jedna z kompleksowych usług o wartości

minimalnej 18 000 000,00 zł brutto rocznie została wykonana na obiekcie o powierzchni minimalnej 60 000

m2 a druga z kompleksowych usług, o wartości minimalnej 7 000 000,00 zł brutto rocznie, na obiekcie o

powierzchni minimum 40 000 m2.

Zamawiający dopuszcza wykazanie się kompleksową usługą o parametrach wskazanych w opisie tego warunku

wykonaną na obiekcie, w którego skład wchodzi kilka budynków (kompleks budynków) o wymaganej w SWZ

powierzchni minimalnej dla danej usługi.

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez

złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt. α (alfa) w JEDZ.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenie

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,

w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez

podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub

ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach

określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zachodzi pilna potrzeba zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest w pełni uzasadnione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zgodnie z rozdziałem XVI SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Zamawiający wymaga złożenia ofert w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert w

postaci elektronicznej zawarty został w rozdz. XIV SWZ.

2.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

zastosowana zostanie tzw. „odwrócona kolejność oceny ofert”, o której mowa w art.139 ustawy

PZP.Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a

następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie

braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału

w postępowaniu.

3. Brak podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP zostanie

wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą wypełnionego Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia.

W postępowaniu mają zastosowanie przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13

kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).

W postępowaniu mają zastosowanie przesłanki wykluczenia na podstawie art. 5k dodanego do rozporządzenia

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31

lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 ) na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawiera rozdział IX SWZ.

5. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą zostały wskazane w Rozdziale XIV SWZ.

6. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych znajduje się w rozdz. V SWZ.

7.. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium

w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi

3.000.000,00 zł

Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się

z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i

odbierania korespondencji elektronicznej zostały wskazane w Rozdziale X SWZ.

9. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty został wskazany w Rozdziale XIV SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023