Diensten - 68123-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Diensten voor kadastraal onderzoek

2019/S 030-068123

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 006-009453)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
România
Str. Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
Roemenië
Contactpersoon: Direcția Achiziții Publice, în atenția dlui Horia Nicolae, Director DAP
Telefoon: +40 212643292
E-mail: daniela.preda@andnet.ro
Fax: +40 213186662
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cnadnr.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 16054368/2018/61S10
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71354300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectivul general al acestui contract il reprezinta intocmirea documentatiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare si asigurarea serviciilor juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie: „Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 — km 100+900" — sector Centura Nord km 0+000 — km 52+770".

In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 2 935 170 RON fara TVA, valoarea reprezentand 50 % din valoarea estimata a contractului. Valoarea estimata totala a contractului (inclusiv servicii similare) este de 8 805 510 RON fara TVA.

Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.1.5) reprezinta valoarea estimata a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 006-009453

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 20/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 06/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 20/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 06/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 20/06/2019
Te lezen:
Datum: 06/07/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In vederea asigurarii unei perioade suficiente pentru pregatirea unor oferte corecte si complete, Autoritatea Contractanta prelungeste termenul limita pentru primirea ofertelor ca urmare a modificarilor documentatiei de atribuire generate in urma primirii solicitarii de clarificare. Astfel, data de deschidere a ofertelor se prelungeste in corelare cu noul termen limita pentru primirea ofertelor. Ora 00.00 afisata in mod automat de SEAP in sectiunea de mai sus nu va fi luata in considerare, aceasta urmand a se citi ora 15.00, in corelare cu termenul limita pentru depunerea ofertelor, respectiv 6.3.2019, ora 15.00, precum si cu ora stabilita initial pentru deschiderea ofertelor prin Anuntul de Participare, respectiv ora 15.00. Pentru informații suplimentare, accesați documentele de licitație corespunzătoare.