Lieferungen - 68131-2023

03/02/2023    S25

România-Roman: Bare, tije, sârmă şi profile utilizate în construcţii

2023/S 025-068131

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145
Număr naţional de înregistrare: 27741219
Adresă: Strada: Prof. Dumitru Martinas, nr. 2
Localitate: Roman
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 611047
Țară: România
Persoană de contact: Larisa Căprioară
E-mail: achizitii.01145@forter.ro
Telefon: +40 233722725
Fax: +40 233722725
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.e-licitatie.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162083
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: http://www.e-licitatie.ro/
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitia de consumabile mentenață prin Sistem Dinamic de Achiziții (SAD)

Număr de referinţă: 69
II.1.2)Cod CPV principal
44330000 Bare, tije, sârmă şi profile utilizate în construcţii
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Prin prezentul anunt de participare se initiaza un Sistem Dinamic de Achizitii Publice (numit in continuare -SAD) care să permită achizitia deconsumabile mentenanță, a cărui valabilitate va fi de 12 luni de la data publicării prezentului anunț.

Procedura de atribuire va respecta regulile Licitației Restrânse, urmând a se derula în două etape, astfel: Etapa I – depunerea solicitărilor de participare la SAD ; Etapa II – depunerea ofertelor doar de către ofertantii calificati la finalul primei etape.

In baza art. 124, lit. b) din Legea 98/2016, Instructiuni privind modul de functionare a SAD (formalitatile care trebuie intreprinse de catre operatorii economici) sunt descrise detaliat in cadrul documentului atasat prezentei documentații denumit ”Instructiuni pentru ofertanti” (a se vedea pct. I.).

Avand in vedere caracterul deschis al SAD, după lansarea SAD și pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, un operator economic se poate alătura în orice moment al valabilității SAD dacă îndeplinește criteriile menționate în anunțul de participare.

Autoritatea contractantă transmite câte o invitaţie de participare tuturor participanţilor admişi în cadrul SAD dupa etapa I-a, în vederea depunerii de oferte. Invitaţia de participare se va transmite doar ofertanților calificați la lotul în cadrul căruia se dorește realizarea unei achiziții specifice. SAD propus de autoritatea contractantă este grupat pe 8 categorii (loturi) de produse, detaliate in caietul de sarcini.

Ofertanții pot depune candidatura la unul sau mai multe loturi. În cadrul etapei a II-a nu este obligatorie depunerea ofertei în situațiile în care achiziția propusă nu prezintă interes.

Frecvenţa contractelor ce urmează să fie atribuite: In cadrul etapei a II-a autoritatea contractanta va transmite invitatii de participare doar ofertantilor calificati, de regula trimestrial (sau ori de cate ori are nevoie conform necesarului rezultat din activitatea productiva).

Valoarea estimata totala a contractelor care vor fi atribuite de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD este detaliata in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini respectiv in Sectiunea II.2. (Loturi) a prezentului anunț.

Valoarea estimata minima si maxima a unui contract care va putea fi atribuit de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD este detaliata in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini respectiv in Sectiunea II.2. (Loturi) a prezentului anunț.

Produsele care se vor achizitiona prin prezenta procedura de atribuire sunt necesare procesului de productie din cadrul autorității contractante şi al punctelor de lucru din localitatile Focsani, Brasov, Constanta.

Cantitatile exacte de produse care trebuie ofertate in cadrul etapei a II-a a SAD vor fi cunoscute doar la momentul transmiterii invitatiilor de participare.

Lista de produse care va fi transmisă în cadrul invitației de participare la etapa a II-a a SAD va putea conține și alte produse decât cele din Caietul de sarcini atasat prezentului anunt de participare, autoritatea contractantă poate solicita ofertarea oricăror

alte produse necesare în procesul de producție, condiția fiind încadrarea în categoriile Sistemului Dinamic (Vopsea nr.1 ,Vopsea nr. 2 , Elemente fixare nr. 1, Elemente fixare nr. 2, Consumabile mentenanță nr. 1 , Consumabile mentenanță nr. 2, Produse siderurgice nr. 1, Produse siderurgice nr. 2 ). Nu se va derula licitatie electronica pentru stabilirea ofertei câștigătoare in cadrul etapei a II-a a SAD, de unde rezultă că ofertanții vor trebui sa depună cea mai bună ofertă până la data și ora limită indicată în invitația de participare.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161, alin. 1) din Legea nr. 98/2016.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 733 490.29 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 8
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 8
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Elemente fixare nr. 1

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531100 Holz-şuruburi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

localitatea Roman

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Elemente fixare nr. 1 -pentru a intelege natura produselor, detalii orientative sunt prezentate in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi. In cadrul anexei 1 la caietul de sarcini sunt detaliate si urmatoarele: - Cantitatile estimate minime si maxime de produse ale unui contract; - Cantitatile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD. - Valori estimate minime si maxime de produse ale unui contract : 130.08 - 17008.16.- Valorile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD:130.08 -46965.62

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 46 965.62 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare va fi clar indicata in cadrul invitatiei de participare

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Vopsea nr. 2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44810000 Vopsele
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

localitatea Roman

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Vopsea nr. 2 -pentru a intelege natura produselor, detalii orientative sunt prezentate in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi. In cadrul anexei 1 la caietul de sarcini sunt detaliate si urmatoarele: - Cantitatile estimate minime si maxime de produse ale unui contract; - Cantitatile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD. - Valori estimate minime si maxime de produse ale unui contract : 379.32-23765.74.- Valorile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD:379.32- 75574.44

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 75 574.44 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare va fi clar indicata in cadrul invitatiei de participare

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile mentenanta nr. 1

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31711140 Electrozi
39831500 Produse de curăţat pentru automobile
42670000 Piese şi accesorii pentru maşini-unelte
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

localitatea Roman

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Consumabile mentenanta nr. 1 -pentru a intelege natura produselor, detalii orientative sunt prezentate in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi. In cadrul anexei 1 la caietul de sarcini sunt detaliate si urmatoarele: - Cantitatile estimate minime si maxime de produse ale unui contract; - Cantitatile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD. - Valori estimate minime si maxime de produse ale unui contract : 1213.45 23377.08- Valorile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD:1213.45 90889.71

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 90 889.71 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare va fi clar indicata in cadrul invitatiei de participare

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse siderurgice nr. 2

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44330000 Bare, tije, sârmă şi profile utilizate în construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

localitatea Roman

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produse siderurgice nr. 2 -pentru a intelege natura produselor, detalii orientative sunt prezentate in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi. In cadrul anexei 1 la caietul de sarcini sunt detaliate si urmatoarele: - Cantitatile estimate minime si maxime de produse ale unui contract; - Cantitatile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD. - Valori estimate minime si maxime de produse ale unui contract : 1827.14 17059.48- Valorile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD:1827.14 47148.14

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 47 148.14 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare va fi clar indicata in cadrul invitatiei de participare

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Vopsea nr. 1

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44810000 Vopsele
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

localitatea Roman

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Vopsea nr. 1 - -pentru a intelege natura produselor, detalii orientative sunt prezentate in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi. In cadrul anexei 1 la caietul de sarcini sunt detaliate si urmatoarele: - Cantitatile estimate minime si maxime de produse ale unui contract; - Cantitatile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD. - Valori estimate minime si maxime de produse ale unui contract : 344.09 - 27006.47.- Valorile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD:344.09- 83234.87

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 83 234.87 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare va fi clar indicata in cadrul invitatiei de participare

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile mentenanta nr. 2

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24911200 Adezivi
34312500 Garnituri de etanşare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

localitatea Roman

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Consumabile mentenanta nr. 2 -pentru a intelege natura produselor, detalii orientative sunt prezentate in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi. In cadrul anexei 1 la caietul de sarcini sunt detaliate si urmatoarele: - Cantitatile estimate minime si maxime de produse ale unui contract; - Cantitatile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD. - Valori estimate minime si maxime de produse ale unui contract : 2099.73 28998.13.- Valorile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD:2099.73 83837.21

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 83 837.21 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare va fi clar indicata in cadrul invitatiei de participare

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse siderurgice nr. 1

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163100 Ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

localitatea Roman

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Produse siderurgice nr. 1 -pentru a intelege natura produselor, detalii orientative sunt prezentate in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi. In cadrul anexei 1 la caietul de sarcini sunt detaliate si urmatoarele: - Cantitatile estimate minime si maxime de produse ale unui contract; - Cantitatile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD. - Valori estimate minime si maxime de produse ale unui contract : 2640.01 69637.85- Valorile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD:2640.01 202837.50

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 202 837.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare va fi clar indicata in cadrul invitatiei de participare

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Elemente fixare nr. 2

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163210 Coliere de strângere pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

localitatea Roman

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Elemente fixare nr. 2 -pentru a intelege natura produselor, detalii orientative sunt prezentate in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi. In cadrul anexei 1 la caietul de sarcini sunt detaliate si urmatoarele: - Cantitatile estimate minime si maxime de produse ale unui contract; - Cantitatile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD. - Valori estimate minime si maxime de produse ale unui contract : 1399.48 30004.71.- Valorile estimate minime si maxime posibil de achizitionat de-a lungul perioadei de valabilitate a SAD:1399.48 103002.80

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 103 002.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare va fi clar indicata in cadrul invitatiei de participare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1 - Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va completa initial cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, ulterior urmand ca ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator / subcontractantul, dupa caz) sa prezente document in acest sens, precum:

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul depunerii acestora;

- Dupa caz, documente prevazute la art. 171 din Legea nr. 98/2016;

- alte documente edificatoare în acest sens.

Enuntul anterior “cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia” se va intelege astfel: se prezenta cazierul judiciar pentru persoanele care, potrivit Certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, figurează la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice IMPUTERNICITE, având în vedere ca acest document reflecta informațiile din actul constitutiv de înființare a operatorului economic in cauza.

Atenție:Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Cerința nr. 2 - Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 .

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va completa initial cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, ulterior urmand ca ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator / subcontractantul, dupa caz) sa prezente document edificator in acest sens, precum:

- certificate fiscale / de atestare fiscala / constatatoare privind lipsa datoriilor restante ( taxe, impozite sau a contributii) la bugetul de stat (emis de ANAF) si la bugetul local al Unitatii Administrativ Teritoriale de dispunere a sediului social;

- cf. art. 165, alin. (3) din Legea 98/2016, o declaratie pe propia raspundere in ceea ce privested lipsa datoriilor restante catre bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale de dispunere a punctelor de lucru;

- Dupa caz, documente prevazute la art. prevazute la art. 166 alin. (2), din Legea nr. 98/.2016;

- alte documente, ex.: notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare mentionata la art. 36^1 din ORDONANȚĂ nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atenție:Incadrarea in situatia prevazuta la art. 165 din Legea 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Cerința nr. 3 - Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 precum si lipsa actiunilor la purtator

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va completa initial:

-cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire;

- declaratia pe propria răspundere sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 Codul penal, mentionata art. 53 din Legea 98 / 2016, cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător – se aplica DOAR în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător (modelul din Formularul nr. 9 din sectiunea “Modele de formulare”).

Ulterior ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator / subcontractantul, dupa caz) sa prezente document edificator in acest sens, precum:

- Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului;

- cazier judiciar al operatorului economic;

- Dupa caz, documente prevazute la art. prevazute la art. 167, alin 2) respectiv 171 din Legea nr. 98 din 19.05.2016 ;

- alte documente edificatoare

Atenție:Incadrarea in situatia prevazuta la art. 167 din Legea 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Cerința nr. 4 – lipsa conflictului de interese - Neincadrarea in prevederile art. 60, alin. (1), lit. d) și e) din Legea 98/2016.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va completa initial formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Ulterior ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator / subcontractantul, dupa caz) va prezenta, sub sanctiunile prevederilor legale privind falsul in declaratii, o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile legale anterior mentionate ( Formular nr. 8 din sectiunea “Modele de formulare”).

Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, prin raportare la implicarea în procesul de achizitie publica, sunt:

Gabriel CIORNEI – comandant, Elena-MadalinaCODRU - contabil sef, Mihaela ISACHI – economist, Larisa CĂPRIOARĂ - sef birou management achizitii si presedinte cu drept de vot al comisiei de evaluare. Virgil Cojocariu - maistru specialist si membru de baza al comisiei de evaluare, Liviu Onofrei, inginer compart. Managementul calitatii şi membru de baza al comisiei de evaluare, Marius MATIES - inginer statia ITP si membru de rezervă in comisia de evaluare, Titi Rusu, avand functia de proiectant in cadrul SPIT si membru de rezervă in comisia de evaluare. Atenție:Identificarea unor situatii generatoare de conflict de interese va fi tratata cf art. 62 din Legea 98/2016.

NOTA 1:Autoritatea contractantă va accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute in prezentul anunt de participare sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Cerinta nr. 5 – Exercitarea legală a activității-ofertantul trebuie să fie autorizat să desfăsoare activitătile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului (are profilul activităţii în legătură cu obiectul contractului).

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va completa initial cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, ulterior urmand ca ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator / subcontractantul, dupa caz) sa prezente document edificator in acest sens, precum:

-certificat ONRC (sau pentru ofertanţii străini, document echivalent emis în ţara de rezidenţă);

- alte documente , din care să rezulte cel puțin informațiile legate de: structura acționarilor și a reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare și funcționare al operatorului economic, împrejurarea dacă societatea se află în stare de dizolvare, lichidare sau insolvență.

Atenție: Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la momentul prezentării. Ofertanţii care nu-şi dovedesc forma de înregistrare vor fi descalificaţi.

NOTA nr. 1 : Toate documentele se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat.

NOTA nr. 2: In situația în care pentru desfășurarea activității legislația națională impune obținerea unei certificări/atestări/autorizări specifice pe teritoriul României, ofertantul strainva prezenta un angajament ferm din care să rezulte că va întreprinde demersurile necesare pentru a obține certificările/atestările/autorizările recunoscute de autoritățile române și că va prezenta respectivele documente până cel târziu la momentul semnării contractului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/03/2023
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Este OBLIGATORIE însușirea modului de funcționare a sistemului dinamic, prezentat la pct. 1 al documentului atasat prezentei documentatii intitulat ”Instructiuni pentru ofertanti”.

În cadrul documentului intitulat ”Instructiuni pentru ofertanti” si atasat prezentei documentatii sunt prezentate informatii referitoare la alte aspecte incidente prezentei proceduri, precum:

 Instructiuni privind utilizarea DUAE;

 Instrucțiuni privind garanțiile solicitate;

 Instrucțiuni privind oferta;

 Instrucțiuni privind evaluarea ofertelor;

 Reguli de evitare a conflictului de interese;

 Instrucțiuni privind notificarea rezultatului procedurii ;

 Instrucțiuni privind anularea procedurii de atribuire ;

 Instructiuni privind semnarea contractului de achiziţie ;

 Instrucțiuni privind procedura de remedii ;

 Instrucțiuni privind protectia datelor cu caracter personal.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

Termen maxim de plata in cadrul contractului – 30 de zile de la receptia produselor de catre beneficiar.

Prin depunerea ofertei se asumă acceptarea clauzelor contractuale obligatorii postate in SEAP.

Prin depunerea ofertei se asumă acceptarea prelucrarii datelor cu caracter personal. Mai multe informatii in documentul atasat prezentei documentatii intitulat ”Instructiuni pentru ofertanti”.

Operatorii economici vor depune canditatura pentru unul sau mai multe loturi.

Operatorii economici deveniți ofertanți pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi la care au fost calificați și au primit o invitatie de participare cu oferta pentru atribuirea unui contract.

Ofertantii vor completa DUAE conform NOTIFICARII ANAP referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) integrat in SEAP din 02.07.2019( http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/). A se utiliza si manualul DUAE operatori economici.

În situația în care două sau mai multe oferte se află pe primul loc se vor solicita noi oferte de pret. Dacă, prin raspunsurile transmise, nu se va putea intocmi clasamentul primelor 3 oferte, se va relua procesul de departajare.

Toate întrebarile adresate de operatorii economici / raspunsurile formulate de autor. contr. / eratele / notificarile / contestatiile /masurile de remediere / deciziile CNSC, etc., se vor transmite EXCLUSIV prin SEAP.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către furnizor, în termenele şi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare, conţinând aspecte referitoare la: A) modul de apreciere a performaţei în ceea ce priveste abaterile de la calitatea produselor contractate: B) modul de apreciere a performaţei în ceea ce priveste respectarea termenelor contractuale de livrare C) modul de apreciere a performaţei în ceea ce priveste întocmirea documentelor necesare derulării corespunzătoare a contractului; D) modul de apreciere a performaţei în ceea ce priveste prejudiciile aduse achizitorului, fără a se limita la acestea. Modalitatea de apreciere a parametrilor anterior mentionati este prevăzută la pct. 18.11 al proiectului de contract ( clauze contractuale – atasate prezentei documentatii de atribuire).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023