Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68136-2023

03/02/2023    S25

Polen-Piekary Śląskie: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2023/S 025-068136

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Piekary Śląskie
Nationale Identifikationsnummer: REGON 276255418
Postanschrift: Bytomska 84
Ort: Piekary Śląskie
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 41-940
Land: Polen
E-Mail: bzp@piekary.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://piekary.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Oczyszczanie miasta w roku 2023”.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.55.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Oczyszczanie miasta w roku 2023

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 424 139.21 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Hauptort der Ausführung:

Piekary Śląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa oczyszczania miasta w roku 2023 obejmuje: a) wykonywanie prac związanych z mechanicznym zamiataniem terenów miejskich w szczególności ulic, parkingów, zatok, placów, pasażów, chodników, płyty Kopca, b) mechaniczne zamiatanie terenów miejskich z okazji świąt, pielgrzymek, c) utrzymanie czystości ze względu na imprezy okolicznościowe, święta, d) utrzymanie porządku i czystości na placu targowym na os. Powstańców Śląskich, e) zbieranie odpadów z poboczy dróg, f) czyszczenie, opryskiwanie i odchwaszczanie chodników, g) porządkowanie miejsc po kolizjach drogowych, h) zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z terenów zielonych, i) utrzymanie w czystości placu i urządzeń przy ul. Karola Miarki wraz z myciem całego placu, j) wywóz odpadów z koszy ulicznych oraz z koszy na przystankach, k) ręczne zamiatanie przystanków autobusowych, l) utrzymanie w czystości terenu po przykryciu rzeki Szarlejki, m) usuwanie odpadów, n) likwidacja dzikich wysypisk, o) załadunek, rozładunek, transport odpadów biodegradowalnych wraz z ich utylizacją, p) transport pozostałych materiałów wraz z ich załadunkiem i wyładunkiem oraz utylizacją.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Uzasadnienie prawne:Art. 214 ust. 1 pkt 11 Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przezzamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następującewarunki:a)zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami,polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osobyprawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przezzamawiającego w taki sam sposób,b)ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającegosprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,c)w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.Uzasadnienie faktyczne:Zamówienia udziela Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta (jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 4 ustawy Pzp) Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (osobie prawnej zgodnie z art. 12 KSH).ad. a) Założycielem i jedynym wspólnikiem ZGK Sp. z o.o. jest Gmina Piekary Śląskie. Zgodnie z umową spółki uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają w sprawach określonych w przepisach KSH oraz umowy spółki, w tym m.in. w sprawach przyjęcia rocznych i wieloletnich programów działania spółki i udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, powoływania i odwoływania Rady Nadzorczej lub jej poszczególnych członków.Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.ad. b) Średni przychód osiągnięty w latach 2019-2021 kształtował się na poziomie 93% udziału przychodu Gminy Piekary Śląskie w przychodzie ogólnym ZGK Sp. z o.o. W roku 2022 procentowy udział sprzedaży do gminy kształtował się na poziomie 90,5%ad. c) Zgodnie z Działem I Rubryka 7 odpisu z KRS wszystkie udziały w ZGK Sp. z o.o. należą do Gminy Piekary Śląskie.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Oczyszczanie miasta w roku 2023”.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6530004144
Postanschrift: Franciszka Kotuchy 3
Ort: Piekary Śląskie
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 41-946
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 424 139.21 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023