Diensten - 68139-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Stettin: Bereiden van maaltijden

2019/S 030-068139

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 009-016485)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Arkońska 4
Szczecin
71-455
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Bulanda
Telefoon: +48 918139076
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Fax: +48 918139079
NUTS-code: PL424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spwsz.szczecin.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług żywienia pacjentów dla SPWSZ w Szczecinie, w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4

Referentienummer: EP/220/105/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55321000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług żywienia pacjentów dla SPWSZ w Szczecinie, w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 5 oraz 5.1 i 5.2 do SIWZ oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 1.1–1.5 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 009-016485

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą możliwa jest za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej e-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl.

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ do zadań, na które składana jest oferta):

1) oświad, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Oświad. zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ;

2) potwierdzenie wniesienia wadium;

3) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

4) zobowiązania podmiotów trzecich, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ – w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga! Ofertę i oświadczenie JEDZ wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek określ. w art. 24 ust.1 pkt 12-23 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

4. W celu potwierdz. spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następ. oświad. i dokum:

1) wykazu usług – zał. nr 6 do SIWZ;

2) wykazu osób - zal. nr 7 do SIWZ

5. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu certyfikatu potwierdzającego wdrożenie i stosowanie systemu HACCP;

2) certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015-10 lub równoważnego;

3) decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na dopuszczenie pojazdów do przewozu posiłków.

6. W celu potwierdzenia braku podst. wykluczenia wykonawcy z udziału w postęp., Zamawiający przed udzieleniem zam., wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następ. oświad. i dokum.:

1) infor. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) zaświad. właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

3) zaświad. właściwej terenowej jednostki organiz. ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłac. składek na ubezpiecz społecz. lub zdrowotne,

4) odpisu z właściw. rejest. lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejest. lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wyklucz na podstaw. art.24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

5) oświad. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecz.decyzji administr. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpiecz społecz. lub zdrowot.,

6) oświad. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania sięo zam. publ.,

7) oświad. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacan. podatków i opłat lokalnych.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP składa dokum. z pkt 5 ppkt 1-4 wystaw. w kraju, gdzie ma siedzibę

Te lezen:

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą możliwa jest za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej e-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl.

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ do zadań, na które składana jest oferta):

1) oświad., w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Oświad. zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ;

2) potwierdzenie wniesienia wadium;

3) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

4) zobowiązania podmiotów trzecich, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ – w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga! Ofertę i oświadczenie JEDZ wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek określ. w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

4. W celu potwierdz. spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następ. oświad. i dokum:

1) wykazu usług – zał. nr 6 do SIWZ;

2) wykazu osób - zał. nr 7 do SIWZ

5. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu certyfikatu potwierdzającego wdrożenie i stosowanie systemu HACCP lub certyfikatu ISO 22000:2005;

2) certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015-10 lub równoważnego;

3) decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na dopuszczenie pojazdów do przewozu posiłków

6. W celu potwierdzenia braku podst. wykluczenia wykonawcy z udziału w postęp., Zamawiający przed udzieleniem zam., wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następ. oświad. i dokum.:

1) infor. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) zaświad. właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

3) zaświad. właściwej terenowej jednostki organiz. ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłac. składek na ubezpiecz społecz. lub zdrowotne,

4) odpisu z właściw. rejest. lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejest. lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wyklucz na podstaw. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

5) oświad. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecz. decyzji administr. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpiecz społecz. lub zdrowot.,

6) oświad. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.,

7) oświad. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacan. podatków i opłat lokalnych.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP składa dokum. z pkt 5 ppkt 1-4 wystaw. w kraju, gdzie ma siedzibę

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 26/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: