Diensten - 68140-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Bankdiensten

2019/S 030-068140

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 013-026520)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 80A
Poznań
61-501
Polen
Contactpersoon: Beata Chomiakowska
Telefoon: +48 618586100
E-mail: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl
Fax: +48 618522224
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obsługa kasowa jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa wielkopolskiego

Referentienummer: 3001-ILZ.260.2.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie prowadzenia obsługi kasowej dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej woj. wielkopolskiego.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 32 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – wymagania ogólne dla wszystkich części zamówienia,

2) Załączniki nr 1.1 – 1.32 – opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.

Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi okienka kasowego, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji zamówienia (wymóg ten dotyczy każdej z części zamówienia odrębnie).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-026520

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: modyfikacja dotyczy tylko pkt 1.1), pozostała treść pozostaje bez zmian
In plaats van:

1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności:

1) w przypadku instytucji bankowych – aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz.2187 z późn. zm.)

Te lezen:

1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności:

1) w przypadku instytucji bankowych – aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 2187 z późn. zm.) lub oświadczenie, że Bank działa na podstawie art. 178 ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst. jedn. Dz.U. 2018, poz. 2187 z późn. zm), z uwagi na fakt jego powstania przed wejściem w życie ustawy Prawo bankowe.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 20/02/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 26/02/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 20/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 26/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: