Diensten - 68145-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Mérida: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 030-068145

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 013-026647)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
S0611001I
Avenida Luis Ramallo, s/n
Mérida
06800
Spanje
Contactpersoon: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Telefoon: +34 924002152
E-mail: contratacion.adrmaye@juntaex.es
Fax: +34 924002435
NUTS-code: ES431

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xQWxXScqt54QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Definición, desarrollo, implantación y explotación de una nueva plataforma tecnológica para el sistema de gestión integral de Emergencias 112 Extremadura

Referentienummer: 1894SE1FD339
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Definición, desarrollo, implantación y explotación de una nueva plataforma tecnológica para el sistema de gestión integral de Emergencias 112 Extremadura.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-026647

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 03/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: