Diensten - 68148-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2019/S 030-068148

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 029-065312)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
ul. Z. Nałkowskiej 11
Warszawa
01-886
Polen
Contactpersoon: Maria Pańczyk
Telefoon: +48 222774982
E-mail: mpanczy@um.warszawa.pl
Fax: +48 222774972
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie 1.2.2019 - 31.1.2020”

Referentienummer: CUS/ZP/12/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych zwanych dalej „Usługami” lub „usługami opiekuńczymi”, o których mowa w ustawie z dnia 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), realizowanych na rzecz osób, wymagających pomocy w miejscu zamieszkania – podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Zamówienie realizowane z podziałem na dzielnice w 8 częściach.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 029-065312

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:
In plaats van:

1 492 093.20 PLN

Te lezen:

1 647 780,00 PLN

Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:
In plaats van:

5 993 457.60 PLN

Te lezen:

6 252 168,00 PLN

Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:
In plaats van:

5 564 624.40 PLN

Te lezen:

6 182 916,00 PLN

Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:
In plaats van:

1 480 440.00 PLN

Te lezen:

1 651 260,00 PLN

Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:
In plaats van:

3 448 170.00 PLN

Te lezen:

3 636 252,00 PLN

Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:
In plaats van:

2 647 394.40 PLN

Te lezen:

2 964 264,00 PLN

Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:
In plaats van:

2 545 081.56 PLN

Te lezen:

2 696 652,00 PLN

Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:
In plaats van:

1 314 118.80 PLN

Te lezen:

1 416 708,00 PLN

VII.2)Overige nadere inlichtingen: