Diensten - 68150-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Murcia: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2019/S 030-068150

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 011-021726)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Servicio Murciano de Salud
C/ Central, 7, edificio Habitamia I, 6ª planta
Murcia
30100
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Obras y Contratación
Telefoon: +34 968288033 / 968288028
E-mail: nieves.lledo@carm.es
Fax: +34 968288424
NUTS-code: ES62

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.murciasalud.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.carm.es

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de redacción de proyectos y dirección de obras de construcción de un centro integrado de alta resolución en Águilas (Murcia)

Referentienummer: CSE/9999/1100877094/18/PA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de redacción de los proyectos básico y de ejecución de arquitectura e instalaciones, estudio de seguridad y salud, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud relativos a las obras de construcción de un centro integral de alta resolución en Águilas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-021726

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de las plicas
In plaats van:
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 01/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: