Lieferungen - 68153-2023

03/02/2023    S25

Polska-Jaworzno: Kotwy

2023/S 025-068153

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: TAURON Wydobycie S.A.
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 37
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Lasoń
E-mail: anna.lason@tauron-wydobycie.pl
Tel.: +48 326185030
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tauron-wydobycie.pl
Adres profilu nabywcy: www.tauron.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy kotew dla TAURON Wydobycie S.A.

Numer referencyjny: PZP/TWD/05463/2022/191/P/ALA
II.1.2)Główny kod CPV
34913800 Kotwy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawy kotew dla TAURON Wydobycie S.A.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 463 510.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kotwy iniekcyjno-urabialne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34913800 Kotwy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TAURON Wydobycie S.A.:

- ZG SOBIESKI: 43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2, ul. Krakowska 6;

- ZG JANINA, 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23;

- ZG BRZESZCZE, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kotwy iniekcyjno-urabialne

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres obowiązywania umowy:

18 miesięcy od daty zawarcia Umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 181-513382
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 3
Nazwa:

Kotwy iniekcyjno-urabialne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DSI Underground Merol Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8652222015
Adres pocztowy: Przemysłowa 30
Miejscowość: Stalowa Wola
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 37-450
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 463 510.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast. Pzp (dział IX), tj. odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023