Szolgáltatások - 681607-2022

07/12/2022    S236

Magyarország-Budaörs: Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások

2022/S 236-681607

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_64310820
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 11
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Telefon: +36 75519542
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.rhk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nagyfelbontású 3D szeizmikus reflexiós mérések

Hivatkozási szám: EKR000060752020
II.1.2)Fő CPV-kód
71352110 Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nagyfelbontású 3D szeizmikus reflexiós mérések

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71352110 Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Baranya megye, Nyugat-Mecsek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Nagyfelbontású 3D reflexiós szeizmikus reflexiós mérések kivitelezése a Nyugat-Mecsekben Cserdi-Bükkösd-Boda térségében 49 km2 területen, a forráspontok száma 15 660, 65% vibrátoros és 35% robbantásos jeladással, kísérleti mérésekkel és kiegészítő sekély refrakciós méréssel, terepi minőségellenőrzés (QC), adatfeldolgozás és összegző dokumentáció készítése a műszaki leírásban foglaltak szerint.

A szerződés megkötésének feltétele:

- a) az Ajánlattevőnek rendelkezni kell a beszerzés tárgyára (3D szeizmikus mérések) vonatkozó ISO 9001:2015 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási tanúsítvány;

b) Az Ajánlattevőnek a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése szerint rendelkeznie kell az Ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással a beszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozóan.

c) Az Ajánlattevőnek rendelkezni kell kemény, szálban álló felszíni kőzetekben 2-5 m mélységű robbantólyuk fúrásához alkalmas kompresszoros levegő fúróberendezéssel.

Ha nem tesz eleget a nyertes a fentiekben írtaknak, az Ajánlatkérő úgy tekinti, visszalépett és a soron következővel köti meg a szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.

A terepi munkák megkezdésének a feltétele, hogy vállalkozó rendelkezzen a következő biztosításokkal: általános felelősségbiztosítás mértéke: legalább 100 000 000 Ft; munkáltatói felelősségbiztosítás: kártérítés limitje minimum 50 millió Ft/munkavállaló; szakmai felelősségbiztosítás mértéke: legalább 50 millió Ft; munkáltatói egészségbiztosítás a nem magyar állampolgárságú munkavállalók esetében; gépjármű-felelősségbiztosítás a rendszám nélküli munkagépekre és a rendszámmal rendelkező gépjárművek közúti forgalmon kívüli tevékenységeire, valamint kötelező gépjármű felelősségbiztosítás valamennyi gépjárműre.

Az Ajánlattevőnek/Vállalkozónak teljeskörűen be kell mutatni és igazolnia kell, hogy a kötelező biztosítások megkötésre kerültek. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Ajánlatkérő/Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

A Vállalkozónak a tárgyi szerződés aláírását követően minőségügyi, valamint egészségvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi tervet (továbbiakban: minőségügyi és HSE-terv) kell benyújtania, és azt a Megrendelői észrevételek figyelembevételével véglegesítenie kell. A Megrendelő által jóváhagyott minőségügyi és HSE-terv a terepi munka megkezdésének feltétele. A minőségügyi és HSE-tervvel szemben támasztott Megrendelői követelményeket a vállalkozási szerződés 1. sz. melléklete (Műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 8
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 192-463496

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: P300B-4-07/20
Elnevezés:

Nagyfelbontású 3D szeizmikus reflexiós mérések

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
17/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Geofizyka Toruń S.A.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93943185
Postai cím: Chrobrego Street 50
Város: Toruń
NUTS-kód: PL Polska
Postai irányítószám: 87-100
Ország: Lengyelország
E-mail: marketing@gtservices.pl
Telefon: +48 566593101
Fax: +48 566231664
Internetcím: http://www.geofizyka.pl
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 985 583 445.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának időpontja: 2022. november 21. napja

A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja és a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja.

A VII.2.2. pont folytatása:

A Megrendelő az alátámasztó dokumentumokat megvizsgálta, és a vállalkozó díjemelési igényére vonatkozóan megállapította, hogy:

- a Vállalkozó számolt az ajánlat beadása és a tényleges munkakezdés között várható ár- és díjemelkedés előre látható költségeivel, azok kalkulálható mértékével,

- a Vállalkozó - az ajánlat beadásakori gazdasági helyzetnek megfelelően - számolt egy reális üzleti kockázattal, ami az ajánlati árába így már eleve beépítésre került;

- a Vállalkozó csak a rendes üzleti kockázaton felüli, kellő gondossággal előre sem tervezhető, az 1. sz. szerződésmódosítást követően bekövetkező árváltozások tekintetében jelentett be díjemelési igényt a Megrendelő felé.

A Felek egybehangzóan megállapítják, hogy Szerződés 2020. évi szeptemberi megkötését követően több olyan - sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó részéről előre nem látható - esemény is bekövetkezett a világgazdaságban, amelyek a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó mértékű áremelkedéseket eredményeztek: az energiahordozók (villamos energia, földgáz), a benzin és a gázolaj ára drasztikusan megemelkedett, az anyagárakat és a munkadíjat érintő árrobbanás történt, valamint előre nem tervezhető, nagymértékű infláció és a magyar forint szempontjából kedvezőtlen devizaárfolyam-változás következett be.

A Vállalkozó a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában - figyelemmel a vállalkozási szerződés 4. A szerződés időtartama fejezetben foglaltakra - számolt a szerződéskötés és a munkák megkezdéséig fennálló időtartamra várható üzleti kockázattal, és az előre kalkulálható árváltozásokkal. Ugyanakkor, az előre nem látható költségnövelő hatások (pl. minimálbér-emelés; infláció) eredményeként a Vállalkozó által kalkulált rendes üzleti kockázat (tartalék) gyakorlatilag kimerült.

Megállapítható, hogy a Vállalkozó, az ár/díjváltozások minimalizálásához minden szükséges és rendelkezésre álló intézkedést megtett, hogy a gazdasági hatásokat mérsékelje, azért, hogy azok a lehetőségekhez mérten minél alacsonyabb mértékben jelentkezzenek.

A Felek rögzítik továbbá, hogy a díjemelések mértéke 80% / 20% arányban megosztásra került a Megrendelő és a Vállalkozó között. Továbbá, hogy a kockázatmegosztás keretében a bemutatott áremelkedést kiváltó hatásokon, tényezőkön (minimálbér változásából adódó többletköltségek, üzemanyag és energiadíjak, egyéb szolgáltatási díjak és költségek) felül a Vállalkozó visel minden, a szerződésmódosítás alátámasztásában figyelembe nem vett (nehezen levezethető és/vagy számszerűsíthető) vállalkozói díjat növelő plusz terhet, költséget (pl. infláció, árfolyamváltozás).

A Felek megállapítják azt is, hogy a munkaterület átadását követően elvégzett előkészítő munkálatok során vált bizonyossá, hogy a tagolt domborzat és a szeizmikus mérések terepi körülményei miatt többféle jeladási mód és a vártnál komplexebb adatfeldolgozás szükséges annak érdekében, hogy elvárt minőségű eredmények szülessenek. Ez a tény csak a mérések megkezdését követően vált nyilvánvalóvá a Felek számára, ezért a jelen szerződésmódosítás kapcsán felülvizsgálták a szerződéses feladatok tervezett mennyiségét. A szerződés keretében ténylegesen elvégzendő feladatok aktualizált mennyiségét a szerződésmódosítás 2a. melléklete tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/12/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71352110 Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71352110 Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Baranya megye, Nyugat-Mecsek

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nagyfelbontású 3D reflexiós szeizmikus reflexiós mérések kivitelezése a Nyugat-Mecsekben Cserdi-Bükkösd-Boda térségében 49 km2 területen, a forráspontok száma 15 660, 65% vibrátoros és 35% robbantásos jeladással, kísérleti mérésekkel és kiegészítő sekély refrakciós méréssel, terepi minőségellenőrzés (QC), adatfeldolgozás és összegző dokumentáció készítése a műszaki leírásban foglaltak szerint.

A szerződés megkötésének feltétele:

- a) az Ajánlattevőnek rendelkezni kell a beszerzés tárgyára (3D szeizmikus mérések) vonatkozó ISO 9001:2015 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási tanúsítvány;

b) Az Ajánlattevőnek a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése szerint rendelkeznie kell az Ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással a beszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozóan.

c) Az Ajánlattevőnek rendelkezni kell kemény, szálban álló felszíni kőzetekben 2-5 m mélységű robbantólyuk fúrásához alkalmas kompresszoros levegő fúróberendezéssel.

Ha nem tesz eleget a nyertes a fentiekben írtaknak, az Ajánlatkérő úgy tekinti, visszalépett és a soron következővel köti meg a szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.

A terepi munkák megkezdésének a feltétele, hogy vállalkozó rendelkezzen a következő biztosításokkal: általános felelősségbiztosítás mértéke: legalább 100 000 000 Ft; munkáltatói felelősségbiztosítás: kártérítés limitje minimum 50 millió Ft/munkavállaló; szakmai felelősségbiztosítás mértéke: legalább 50 millió Ft; munkáltatói egészségbiztosítás a nem magyar állampolgárságú munkavállalók esetében; gépjármű-felelősségbiztosítás a rendszám nélküli munkagépekre és a rendszámmal rendelkező gépjárművek közúti forgalmon kívüli tevékenységeire, valamint kötelező gépjármű felelősségbiztosítás valamennyi gépjárműre.

Az Ajánlattevőnek/Vállalkozónak teljeskörűen be kell mutatni és igazolnia kell, hogy a kötelező biztosítások megkötésre kerültek. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Ajánlatkérő/Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

A Vállalkozónak a tárgyi szerződés aláírását követően minőségügyi, valamint egészségvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi tervet (továbbiakban: minőségügyi és HSE-terv) kell benyújtania, és azt a Megrendelői észrevételek figyelembevételével véglegesítenie kell. A Megrendelő által jóváhagyott minőségügyi és HSE-terv a terepi munka megkezdésének feltétele. A minőségügyi és HSE-tervvel szemben támasztott Megrendelői követelményeket a vállalkozási szerződés 1. sz. melléklete (Műszaki leírás) tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 8
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 032 824 232.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Geofizyka Toruń S.A.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93943185
Postai cím: Chrobrego Street 50
Város: Toruń
NUTS-kód: PL Polska
Postai irányítószám: 87-100
Ország: Lengyelország
E-mail: marketing@gtservices.pl
Telefon: +48 566593101
Fax: +48 566231664
Internetcím: http://www.geofizyka.pl
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés 1. sz. módosítása:

A Felek a Szerződés 4. pontját az alábbiak szerint pontosítják:

A munkaterület átadásának időpontja: 2022. szeptember 1. (a továbbiakban: T időpont). A terepi mérés kivitelezése tervezetten a

2022. szeptember 1. - december 15. közötti időszakban történik.

A szerződés 2. sz. módosítása:

A Felek a Szerződés 8.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A Vállalkozó a jelen szerződésben előírt feladatai teljesítését követően legfeljebb az alábbi Vállalkozói Díjra jogosult:

1 032 824 232 Ft + 278 862 543 Ft ÁFA,

azaz egymilliárd-harminckettmillió- nyolcszázhuszonnégyezer-kettőszázharminckettő forint + kettőszázhetvennyolcmillió-nyolcszázhatvankettőezer-ötszáznegyvenhárom Ft ÁFA.

A Felek a Szerződés 27. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szerződésben szereplő 2. és 3. sz. mellékletek törölve, helyükbe a jelen szerződésmódosításhoz csatolt 2a. és 3a. sz. melléklet kerül.

Ennek értelmében ott, ahol a szerződés 2., vagy 3. számú mellékletet említ, a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező 2a., vagy 3a. számú mellékletet kell érteni.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Vállalkozó ajánlatának benyújtása óta eltelt időszakban a világgazdaságban bekövetkezett előre nem látható negatív változások, igen jelentős hatással voltak és vannak a vállalkozó díjára. Vállalkozó bemutatta az általa alkalmazott árképzés módszerét, a szolgáltatásokra vonatkozó árváltozást, az általa vállalt rendes üzleti kockázat mértékét, és a szolgáltatásokkal kapcsolatban az árváltozási adatokat, objektíve alátámasztva és igazolva a bemutatott adatok és az árváltozás közötti közvetlen ok-okozati összefüggést.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 985 583 445.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 032 824 232.00 HUF