Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 68185-2023

Submission deadline has been amended by:  120369-2023
03/02/2023    S25

Polen-Krakau: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2023/S 025-068185

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 357207664
Postanschrift: ul. Prądnicka 35-37
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-202
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Grüner
E-Mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl
Telefon: +48 122578291
Fax: +48 122578229
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.narutowicz.krakow.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.narutowicz.krakow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-propublico.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 357207664
Postanschrift: ul. Prądnicka 35-37
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-202
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Grüner, Barbara Bogusz
E-Mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl
Telefon: +48 122578291
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.narutowicz.krakow.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-propublico.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostosowanie, modernizacja lub dostawa oprogramowania HIS w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/2/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie (modernizacja lub dostawa) Oprogramowania HIS w tym w szczególności: 1) dostosowanie (modernizacja lub dostawa) Oprogramowania HIS; 2) dostosowanie (modernizacja lub dostawa) i wdrożenie nowych modułów Oprogramowania; 3) zapewnienie interoperacyjności systemów poprzez ich integrację; 4) uruchomienie e-usług.

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 1) dostosowania (modernizacji oraz uruchomienia /dostawy i uruchomienia) Systemu w siedzibie Zamawiającego; 2) wsparcia technicznego Systemu przez okres wskazany w ofercie; 3) udzielenia licencji na Oprogramowanie objęte przedmiotem zamówienia wraz z jego konfiguracją; 4) przeprowadzenia Instruktażu stanowiskowego Użytkowników; 5) udzielenia gwarancji i asysty technicznej na Oprogramowanie wchodzące w skład Systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zw. OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72211000 Programmierung von System- und Anwendersoftware
72253200 Systemunterstützung
72263000 Software-Implementierung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego - 31-202 Kraków ul. Prądnicka 35-37

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie (modernizacja lub dostawa) Oprogramowania HIS w ramach projektu Małopolski System Informacji Publicznej w trybie przetargu nieograniczonego. W tym w szczególności: 1) dostosowanie (modernizacja lub dostawa) Oprogramowania HIS; 2) dostosowanie (modernizacja lub dostawa) i wdrożenie nowych modułów Oprogramowania; 3) zapewnienie interoperacyjności systemów poprzez ich integrację; 4) uruchomienie e-usług.

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 1) dostosowania (modernizacji oraz uruchomienia /dostawy i uruchomienia) Systemu w siedzibie Zamawiającego; 2) wsparcia technicznego Systemu przez okres wskazany w ofercie; 3) udzielenia licencji na Oprogramowanie objęte przedmiotem zamówienia wraz z jego konfiguracją; 4) przeprowadzenia Instruktażu stanowiskowego Użytkowników; 5) udzielenia gwarancji i asysty technicznej na Oprogramowanie wchodzące w skład Systemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zw. OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej”. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokona badania i oceny ofert, następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Koszt licencji silnika bazodanowego Oprogramowania Aplikacyjnego (HIS) / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Zdeponowanie kodów źródłowych Oprogramowania Aplikacyjnego (HIS) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres wsparcia technicznego / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), numer projektu: RPMP.02.01.05-12-0228/18 działanie 2.1 e-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia, Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 400.00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w ogłoszeniu, Zamawiający poniżej informuje o podstawach wykluczenia i wymaganych dokumentach: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w art. 109. ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe: 1.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie — art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, dotyczącej prawomocnego skazania za określone przestępstwa oraz — art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; 1.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ; 1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 1.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 1.5. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 1.6. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy (załącznik nr 9 do SWZ).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w ogłoszeniu, Zamawiający poniżej informuje o podstawach wykluczenia i wymaganych dokumentach (ciąg dalszy): Na podstawie art. 1 pkt 23 Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Dz.U.UE.L.2022.111.1 z dnia 2022.04.08 w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakazuje się udziału: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) ; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b), Powyższy zakaz dotyczy również podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Weryfikacja powyższego zakazu, w stosunku do konkretnego podmiotu, zostanie dokonana za pomocą wszelkich dostępnych środków, w szczególności ogólnodostępne rejestry w tym Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art.7 ust.1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca do upływu terminu składania ofert, składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymaga, by: 1. Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu min. dwóch zamówień polegających na dostosowaniu, modernizacji lub dostawie systemu HIS (część "biała") w podmiocie leczniczym, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto każde - wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane; 2. Wykonawca dostarczył Próbkę – zestaw demonstracyjny (wg wymogu opisanego w załączniku nr 5 do SWZ). Zamawiający żąda złożenia próbki, zawierającej wersję demonstracyjną oferowanego oprogramowania. Zamawiający dokona badania wersji demonstracyjnej oprogramowania złożonego przez Wykonawcę poprzez przeprowadzenie prezentacji oprogramowania na zasadach określonych w załączniku nr 5 do SWZ – Regulamin prezentacji próbki. Celem przeprowadzenia prezentacji jest dokonanie oceny najkorzystniejszej oferty, czy oferta spełnia wymagania określone w SWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni:

1. wykaz zrealizowanych zamówień (rozumianych jako osobne umowy) - załącznik nr 8 do SWZ - min. dwóch zamówień polegających na dostosowaniu, modernizacji lub dostawie systemu HIS (część "biała") w podmiocie leczniczym, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto każde, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane; 2. Próbkę – zestaw demonstracyjny (wg wymogu opisanego w załączniku nr 5 do SWZ). Wymaganą próbkę należy złożyć na wezwanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego – Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - SEKRETARIAT DYREKCJI, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Die Auftragsausführung ist auf Programme für geschützte Beschäftigungsverhältnisse beschränkt
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 i 4A do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Za pośrednictwem platformy działającej pod adresem: https://e-propublico.pl.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wraz z ofertą Wykonawca składa: -JEDZ i oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ (załącznik nr 6), oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. 16.4 SWZ, zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy, informację o obowiązku podatkowym - jeżeli dotyczy;

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w 9.3 pkt 1 SWZ- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w 9.3 pkt 1 SWZ; 2) zaświadczenia, o którym mowa w 9.3 pkt 2 SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w 9.3 pkt 3 SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w 9.3 pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 9.3 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy). 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. 4. Terminy wnoszenia odwołania: 4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacjielektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; 4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w órym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie: — 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, — miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

5. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023