Lieferungen - 68194-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Purmerend: Wegmeubilair

2023/S 025-068194

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 021-057891)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Purmerend
Nationaal identificatienummer: 56445072
Postadres: Purmersteenweg 42
Plaats: Purmerend
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1441 DM
Land: Nederland
Contactpersoon: Sanne Knijn
E-mail: aanbestedingen@purmerend.nl
Telefoon: +31 299452452
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.purmerend.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering verkeersborden en straatnaamborden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928000 Wegmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren van verkeersborden en straatnaamborden

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 021-057891

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
Te lezen:
45233290 Plaatsen van verkeersborden
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
VII.2)Overige nadere inlichtingen: