Diensten - 68200-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Vooraankondiging met oproep tot mededinging - Niet gespecificeerd 

Verenigd Koninkrijk-Exeter: Software en informatiesystemen

2019/S 030-068200

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Vooraankondiging - Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
South West Police Procurement Department (SWPPD)
N/A
Middlemoor
Exeter
EX2 7HQ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Steve Skuse
Telefoon: +44 1392225657
E-mail: steven.skuse@devonandcornwall.pnn.police.uk
NUTS-code: UKK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.devon-cornwall.police.uk/your-right-to-information

Adres van het kopersprofiel: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/30310

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=26957&B=BLUELIGHT
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=26957&B=BLUELIGHT
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Regional Framework for a Police Records Management System

Referentienummer: 339T
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Chief Constable of Devon and Cornwall Police seeks to establish a single supplier framework for the supply, implementation and support of an integrated Records Management System (RMS). The RMS will manage information across the key policing functions of crime and case management, custody, intelligence and investigation. The framework will be available to call-off by the police forces of Avon and Somerset, Devon and Cornwall, Dorset, Gloucestershire and Wiltshire.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Exeter, EX2 7HQ.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Chief Constable of Devon and Cornwall Police seeks to establish a single supplier framework for the supply, implementation and support of an integrated Records Management System (RMS). The RMS will manage information across the key policing functions of crime and case management, custody, intelligence and investigation. The framework will be available to call-off by the police forces of Avon and Somerset, Devon and Cornwall, Dorset, Gloucestershire and Wiltshire.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

See attached documentation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See attached documentation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Most economically advantageous tender. See attached documentation.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court of Justice
Strand
London
WC2A 2LL
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: https://www.judiciary.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
CEDR
70 Fleet Street
London
EC4Y 1EU
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
CEDR
70 Fleet Street
London
EC4Y 1EU
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019