TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68212-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Zweden-Åstorp: Auditdiensten

2018/S 031-068212

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Åstorps Kommun
2120000936
Storgatan 7
Åstorp
26580
Zweden
Contactpersoon: Pamela Ciardella
E-mail: pamela.ciardella@klippan.se
NUTS-code: SE224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://permalink.mercell.com/69660964.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.astorp.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Revisionstjänster i Åstorps kommun

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Nuvarande avtal upphör vidårsskiftet 2017/2018 och denna anbudsförfrågan avser ett ramavtal under fyra år på de tjänster som Åstorps kommun behöver för att kommunens revisionsuppdragskall kunna utföras enligt plan.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79200000
79210000
79212200
79212300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leverantören åtar sig att leverera samtliga tjänster som erfordras för att revisionens arbete skall kunna genomföras enligt förfrågan. De tjänster som enligt projektbeskrivning och förfrågan levereras av kommunen skall ej ingå eller beräknas i anbudssvaren.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kompetens personal / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Kontrollmöjlighet / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Referenser / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Kunder i Närområdet / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Förlängningsoption och option avseende närliggande tjänster.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 105-209935
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Revisionstjänster i Åstorps kommun

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KPMG AB
Leverantörsreskontran
Stockholm
10323
Zweden
Telefoon: +46 087239100
E-mail: info@kpmg.se
Fax: +46 08107758
NUTS-code: SE110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Malmö
Denemarken
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018