Werken - 68235-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Ústí nad Labem: Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings

2019/S 030-068235

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.
25013891
Revoluční 26
Ústí nad Labem
401 11
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Jakub Kolář
Telefoon: +420 603431872
E-mail: zakazky@dpmul.cz
NUTS-code: CZ042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dpmul.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/DPMUL

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderarena.cz/profily/DPMUL
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderarena.cz/profily/DPMUL
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderarena.cz/profily/DPMUL
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45311000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související plnění, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace anebo z návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 88 776 273.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ042
Voornaamste plaats van uitvoering:

Měnírna MR1 Bratislavská; měnírna MR3 Kočkov; měnírna MR6 Všebořice; měnírna MR2 Bukov (opce); měnírna MR5 Krásné Březno (opce).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související plnění, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, anebo z návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délka záruky za jakost / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Zkrácení doby odstávky technologie / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 88 776 273.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/05/2019
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, právo rozšířit závazek ze smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem tak, že jejím předmětem bude taktéž výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace v měnírně MR2 Bukov a měnírně MR5 Krásné Březno. Podrobnosti vyplývají z návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí

II.2.14)Nadere inlichtingen

Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Doprava, a to v rámci výzvy Ministerstva dopravy České republiky č. 58, jakož i výzvy Statutárního města Ústí nad Labem č. 28 s názvem „Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí". Spolufinancování se netýká výše uvedené opce.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Dodavatel dále předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Požadované záruky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, zejména v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Není stanovena.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Podmínky realizace zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otevření nabídek v elektronické podobě je neveřejné. Koná se tedy bez účasti dodavatelů.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019