Werken - 68241-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Reading: Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie

2019/S 030-068241

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Thames Water Utilities Limited
Procurement Support Centre — 3rd Floor East, C/O Mail Room, Rose Kiln Court
Reading
RG2 0BY
Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement.support.centre@thameswater.co.uk
NUTS-code: UKJ11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.thameswater.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.thameswater.co.uk/procurement
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.thameswater.co.uk/procurement
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beckton STW AMP7 Upgrade

Referentienummer: CP0005 (H786(B))
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Design, construct and commission an upgrade to the current Beckton Sewage Treatment Works (STW) with the scope summarised as follows:

— final effluent tide locking,

— ASP4 extension and increase ASP3 blower capacity (ASP stands for Activated Sludge Plant),

— inlet works upgrade,

— sludge improvements,

— site wide capital maintenance,

— engineering design services.

Contract award is expected to be November 2019 and the project is required to be complete by September 2023.

The contractor will be required to carry out the works without adversely impacting on the integrity of the STW and in accordance with the current permits.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 80 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252000
71320000
39350000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beckton, Essex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beckton Sewage Treatment Works (STW) is Thames Water’s and the UK’s largest STW. It is located in the London Borough of Newham, east of London on the north bank of the River Thames. The design flow to full treatment capacity is 27,04 m3/s with flow received from the catchment being up to 33 m3/s. The works which are the subject matter of this contract opportunity are to provide for growth, resilience and consent compliance to a design horizon of 2036 with the population equivalent (PE) projected to be 4 540 000 and the contract will also include related design and engineering services and associated equipment. During operation of the Tideway pumping station from October 2022, up to 12 m3/s will be discharged but the rate will need to be controlled to ensure that flow received at the Inlet Works does not exceed 27 m3/s.

The scope of this project comprises the following core activities:

— upgrade and extension to the Inlet Works to cater for pro-longed periods of operation of the Tideway pumping station,

— provision of medium screens and screenings handling plant at the Existing Inlet Works,

— replacement and upgrade of Inlet Works diesel powered generator,

— extension to ASP4 secondary treatment process capacity to provide resilience against growth, the operation of the Tideway pumping station and high ammonia load peaks during storm loading conditions,

— provision of ASP4 additional blower capacity including a new Blower House building to provide resilience against high ammonia load peaks during storm loading conditions,

— replacement of ASP3 air-lift conveyance mechanism for discharging final effluent into the River Thames with low-lift pumping stations,

— provision of pumping station’s diesel powered generators,

— provision of ASP3 additional blower capacity including new Blower House buildings or containerised solutions to provide resilience against high ammonia load peaks during storm loading conditions,

— additional sludge buffering and balancing tanks, and raw sludge thickening capacity to provide resilience against Sludge Stream bottle-necks restricting Final Effluent Stream operation,

— extension to the cake barn,

— capital maintenance works for replacement and upgrade of HV/LV (11 kv/6 kv) transformers and HV/LV (11 kv/420 kv) switchboards,

— modifications to the power management system, SCADA (supervisory control and data acquisition) and the tiled mimic panel.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 46
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

As stated in procurement documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As detailed in the procurement documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

As detailed in the procurement documents.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Bonds and -or parent company guarantees of performance and financial standing may be required.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Please refer to the procurement documents.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Consortia may be required to form a legal entity prior to award.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please refer to the procurement documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Anticipated duration of the project is 46 months.

Sections of the project will be required to be delivered at specific milestones within the 46 months.

The figure stated in Section II.1.5) and Section II.2.6) is the current estimated maximum value of the contract. Thames Water considers that the value of this project is estimated to be in the range of 60 000 000 GBP — 80 000 000 GBP.

Organisations wishing to express an interest in this contract opportunity must complete and submit a pre-qualification questionnaire (PQQ) response by the date specified in Section IV.2.2). A pack of procurement documents (including the PQQ instructions and questionnaire) is available by using the link in Section I.3) of this notice, i.e. https://www.thameswater.co.uk/procurement

Thames Water reserves the right to change any aspect of or terminate this procurement and/or consider alternative procurement options. Under no circumstances shall Thames Water incur any liability (costs or otherwise) arising from an organisation expressing an interest in, preparing responses to and/or participating in this procurement.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court of England and Wales
London
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Thames Water Utilities Limited will incorporate a standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

The Utilities Contracts Regulations 2016 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
High Court of England and Wales
London
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019