Lieferungen - 68254-2023

Submission deadline has been amended by:  132847-2023
03/02/2023    S25

Polska-Łódź: Meble

2023/S 025-068254

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Targowa 1/3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-022
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Czarnecka-Szpak
E-mail: zamowienia@ec1lodz.pl
Tel.: +48 426006136
Faks: +48 426006102
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ec1lodz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Instytucja Kultury

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa mebli oraz sceny modułowej wraz ze schodami (wyposażenie Hali Maszyn) "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi na cele wydarzeń kulturalnych

Numer referencyjny: 0025/WA/PN/2023
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia jest dostawa mebli oraz sceny modułowej wraz ze schodami (wyposażenie Hali Maszyn) "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi na cele wydarzeń kulturalnych podziale na następujące cztery części:

1) Część 1 – Dostawa mebli do pracowni edukacyjnych NCKF – POIS,

2) Część 2 – Dostawa mebli do przestrzeni wspólnych NCKF – ZIT,

3) Część 3 – Dostawa sceny modułowej wraz ze schodami i akcesoriami do przechowywania i transportu,

4) Część 4 – Regały warsztatowe,

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli do pracowni edukacyjnych NCKF – POIS

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39111100 Siedziska obrotowe
39112000 Krzesła
39130000 Meble biurowe
39141300 Szafy
39143310 Stoliki
39151000 Meble różne
39136000 Wieszaki na odzież
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Część 1 – Dostawa mebli do pracowni edukacyjnych NCKF – POIS, przedmiotem zamówienia jest:

a) sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, fizycznych, prawnych, materiałowych i wykonawczych, mebli

o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym w załączniku nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

b) montaż (w tym wykonanie zabudów) i ustawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do poprawnego

i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania mebli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie inwestycyjne pn. Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi (POIS.08.01.00-00-1013/16-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli do przestrzeni wspólnych NCKF – ZIT

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39111100 Siedziska obrotowe
39112000 Krzesła
39130000 Meble biurowe
39143310 Stoliki
39151000 Meble różne
39113100 Fotele
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

2) Część 2 – Dostawa mebli do przestrzeni wspólnych NCKF – ZIT, przedmiotem zamówienia jest:

a) sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, fizycznych, prawnych, materiałowych i wykonawczych, mebli

o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym w załączniku nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

b) ustawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego,

w zakresie niezbędnym do poprawnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania mebli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie inwestycyjne pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” (numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.06.01.01-10-0005/20-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sceny modułowej wraz ze schodami i akcesoriami do przechowywania i transportu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44210000 Konstrukcje i części konstrukcji
44212320 Konstrukcje różne
34911100 Wózki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

3) Część 3 – Dostawa sceny modułowej wraz ze schodami i akcesoriami do przechowywania i transportu, przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych modułowych podestów scenicznych wraz ze schodami i akcesoriami do przechowywania i transportu o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym w załączniku nr 1c - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie inwestycyjne pn. Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi (POIS.08.01.00-00-1013/16-00)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Regały warsztatowe

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39141100 Regały
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

4) Część 4 – Regały warsztatowe, przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych regałów warsztatowych, o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym

w załączniku nr 1d - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące:

a) dla części 1 – załącznik nr 2a do SWZ,

b) dla części 2 – załącznik nr 2b do SWZ.

c) dla części 3 – załącznik nr 2c do SWZ,

d) dla części 4 – załącznik nr 2d do SWZ,

2) Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa:

a) dla części 1 - § 11 projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 2a do SWZ,

b) dla części 2 - § 11 projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 2b do SWZ,

c) dla części 3 - § 8 projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 2c do SWZ,

d) dla części 4 - § 8 projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 2d do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/03/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/06/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2023
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej. W razie konieczności Zamawiający stosować będzie również przepisy art. 222 ust.1-3 ustawy Pzp

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I.Z postępowania wyklucza się wyk-cę, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. Zam-cy wykluczy również wyk-cę, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

II. TREŚĆ OFERTY stanowi formularz oferty, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wyk-cy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny wyk-cy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.

III. Wraz z ofertą wyk-ca składa:

1) pełnomocnictwo w oryginale w formie elektr. lub jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektr. przez mocodawcę lub notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podst. dokumentów określających status prawny wyk-cy;

2) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, w formie innej niż pieniężna;

4) Oświadczenie wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia przewidzianych w art. 7 ust. 1 ustawy PrzeciwAgresjiUkraina

IV.PODMIOTOWE ŚR.DOWODOWE

1) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Pzp;

2) oświadczenie o braku przynależności do tej samej gr.kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp) albo ośw. o przynależności do tej samej gr.kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wyk-cy należącego do tej samej gr.kapitałowej;

3) odpis lub info z KRS lub z CEiIDG -art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);

4) ośw. wyk-cy o aktualności info zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o kt. mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 Pzp;

V.Zam-cy zastosuje tzw. procedurę odwróconej kolejności oceny ofert (art. 139 ust. 1 Pzp).

VI.Każdy wyk-ca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:

1) dla części 1 - 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych),

2) dla części 2 - 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),

3) dla części 3 - 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),

4) dla części 4 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII.Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały określone w punkcie II SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej, zasady wnoszenia oraz zakres podmiotowy oraz przedmiotowy zostały określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Szczegółowe informacje określone zostały w rozdz. XVIII. SWZ.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023