Werken - 68263-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Drinkwater

2019/S 030-068263

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 011-022413)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
0224.771.467_16853
Vooruitgangstraat 189
Brussel
1030
België
Contactpersoon: Sanne De Hondt
Telefoon: +32 2389568
E-mail: sanne.dehondt@dewatergroep.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dewatergroep.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330340

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst uitvoeren huishoudelijke aftakkingen in de distributiezone 7, Dijle - Hageland

Referentienummer: VMW-20180005-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
41110000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het uitvoeren van nieuwe huishoudelijke aftakkingen al of niet in combinatie met wegen- en/of rioleringswerken in de distributiezone 7, Dijle - Hageland van het ambtsgebied van De Watergroep.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-022413

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Beste,

Document RC1800163_IF_B1 werd opnieuw geüpload.

Dit omdat de gele lijnen niet mogen opgenomen worden.

Gelieve hier rekening mee te houden bij het indienen van de offerte.

Mvg,

Sanne De Hondt