Dienstleistungen - 68264-2023

03/02/2023    S25

Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie organizacji imprez

2023/S 025-068264

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Warmińsko-Mazurskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7393890447
Adres pocztowy: Emilii Plater 1
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-562
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Orłowski
E-mail: zamowienia@warmia.mazury.pl
Tel.: +48 895219841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.warmia.mazury.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Organizacja wydarzenia „Otwarci na Skandynawię”

Numer referencyjny: ZP.272.1.5.2023
II.1.2)Główny kod CPV
79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest organizacji wydarzenia „Otwarci na Skandynawię”, w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacji wydarzenia „Otwarci na Skandynawię”, w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Zapewnienie transportu;

2) Zapewnienie posiłków;

3) Zapewnienie noclegów;

4) Organizacja konferencji w Olsztynie;

5) Promocja wydarzenia „Otwarci na Skandynawię“;

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający zażąda ww. oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona

II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 154 791.06 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 3
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 konferencji międzynarodowych, w których w każdej z nich uczestnicy z zagranicy stanowili minimum 15% uczestników, obejmujących zapewnienie prelegentów oraz przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku nr XIV do dyrektywy 2014/24/UE.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Data: 03/03/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1) Cena – znaczenie kryterium – 60 %

2) Doświadczenie koordynatora ds. organizacyjnych – znaczenie kryterium – 40%.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023