TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68272-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Audun-le-Roman: Kinderdagverblijven

2018/S 031-068272

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Com com du pays Audunois
20007029000016
71 route de Briey
Audun-le-Roman
54560
Frankrijk
Telefoon: +33 382215900
E-mail: e.p.c.i@epci-bl.eu
NUTS-code: FRF31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.epci-bassin-landres.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.e-marcheslorraine.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gestion de 4 lieux d'accueil périscolaires, mercredis éducatifs et centre de loisirs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312110
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— prestation 1 périscolaire/ Tap/Mercredis éducatifs/centre de loisirs site d'Audun-le-Roman,

— prestation 2 périscolaire/tap/site de Serrouville avec détachement,

— prestation 3 périscolaire/tap/mercredis éducatifs site de Mont-Bonvillers,

— prestation 4 périscolaire/tap/site de Crusnes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 242 941.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— prestation 1 périscolaire/ Tap/Mercredis éducatifs/centre de loisirs site d'Audun-le-Roman,

— prestation 2 périscolaire/tap/site de Serrouville avec détachement,

— prestation 3 périscolaire/tap/mercredis éducatifs site de Mont-Bonvillers,

— prestation 4 périscolaire/tap/site de Crusnes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 204-421073
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Les Francas de Meurthe-Et-Moselle
8 Allée de Mondorf-Lés-Bains
Vandœuvre-lès-Nancy
54500
Frankrijk
NUTS-code: FRF31
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 242 941.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nancy
5 place de la Carrière — CO nº 20038
Nancy
54036
Frankrijk
Telefoon: +33 383174343
E-mail: greffe.ta-nancy@juradm.fr
Fax: +33 383174350
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. Le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018