Leveringen - 68300-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Iași: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2019/S 030-068300

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Apavital S.A. Iași
Romania
Str. Mihai Costăchescu nr. 6
Iași
700495
Roemenië
Contactpersoon: Andrei Diaconu
Telefoon: +40 372329202
E-mail: andrei.diaconu@apavital.ro
Fax: +40 232205230
NUTS-code: RO213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.apavital.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule — lot 1 – 2

Referentienummer: RO 1959768/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Este necesara achiziționarea pieselor și accesoriilor pentru vehicule și pentru motoare de vehicule din parcul auto Apavital S.A. conform specificatiilor caietului de sarcini.

Acord-cadru

— Lot 1 — Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule — autoturisme si autoutilitare cu M.T.M.A. < 3,5 tone, motoscutere — minim 1 725 buc. ÷ maxim 35 012 buc.

— Lot 2 — Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule — autovehicule transport marfa cu M.T.M.A. > 3,5 tone, autovehicule cu destinație speciala, utilaje autopropulsate pentru lucrări, semiremorci, remorci — minim 1 165 buc. ÷ maxim 44 335 buc.

Contract subsecvent

— Lot 1 — Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule — autoturisme si autoutilitare cu M.T.M.A. < 3,5 tone, motoscutere — minim 1 buc. ÷ maxim 5 712 buc.

— Lot 2 — Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule — autovehicule transport marfa cu M.T.M.A. > 3,5 tone, autovehicule [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule — autoturisme și autoutilitare cu M.T.M.A. < 3,5 tone, motoscutere

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Iasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 — 5 712 repere, minim 1 725 buc. ÷ maxim 35 012 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 376 152,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule — autovehicule transport marfa cu M.T.M.A. > 3,5 tone, autovehicule cu destinație speciala, util [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Iasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2 — 3 680 repere, minim 1 165 buc. ÷ maxim 44 335 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 716 680,00 RON.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertanții, subcontractanții şi terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile:

1)

(a) Neîncadrarea în prevederile art. 177 din Legea nr. 99/2016,

(b) Neîncadrarea în prevederile art. 178 din Legea nr. 99/2016,

(c) Neîncadrarea în prevederile art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor ca dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro). Prezentarea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor este obligatorie si nu reprezinta o optiune pentru ofertanti.

Operatorul economic clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va transmite documentele justificative in sustinerea celor declarate initial in DUAE, in urma solicitarii transmise de catre entitatea contractanta, in termen de valabilitate la momentul prezentării, respectiv:

— Certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.),

— Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2) şi art. 184 din Legea nr. 99/2016,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta;

2) Neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016

Modalitate de indeplinire

Se va prezenta odată cu DUAE până la data limită a depunerii ofertelor, declaratia privind reguli de evitare a conflictului de interese (formularul nr. 4). În vederea completării declarației precizăm persoanele cu funcții de decizie din cadrul entității contractante sunt:

1) dr. ing. Ion Toma — director general;

2) dr. ing Mihail Doruș — director tehnic;

3) ing. Ion Mihăilescu — director operațional;

4) ec. Maria Simionescu — director economic;

5) ing. Romeo Casian — director comercial;

6) cons.jur. Simona Claudia Agrici — șef Serviciu Juridic;

7) ec. Gabriela Masalagiu — șef Serviciu Contabilitate;

8) ec. Dorina Slătineanu — șef Serviciu Financiar;

9) ing. Andrei Gabriel Diaconu — șef Birou Achiziții;

10) ing. Mihai Agrici — şef Secția Auto-Mecanică;

11) ing. Mihai Iulian Rusu — şef formatie nr. 4 Reparații auto Secția Auto-Mecanică;

12) cons.jur. Ina Iolanda Chetreanu — Serviciu Juridic;

13) cons.jur. Anton Marius Corad — Serviciu Juridic;

14) exp. ach. Paul Bejenaru — Biroul Achiziții;

15) exp. ach. Alina Diana Vernica — Birou Achiziții;

16) exp. ach. Marcela Nemesniciuc — Birou Achiziții;

17) exp. ach. Oana Irina Bejinariu — Birou Achiziții.

(a) Persoanele juridice române prezintă documente de confirmare:

— Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifică domeniului obiectului contractului să se facă dovada autorizării conf. art. 15 din Legea nr. 359/2004. Informațiile din acest document trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării, respectiv in urma solicitarii transmise de catre entitatea contractanta operatorului economic clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile,

(b) Persoanele juridice străine prezintă documente de confirmare însoțite de traducere autoriz [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Lot 1 si Lot 2: Ofertantul va prezenta o declarație privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) din care să rezulte că cifra medie anuală de afaceri este mai mare sau egală cu 320 000 RON.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE în acest sens. La solicitarea entității contractante, doar ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative (bilanț contabil, audit financiar sau prin orice alt document) care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea economică și financiară. Echivalenta din valuta se va determina corespunzator cu rata medie anuala de schimb comunicata de BNR pentru anul de referinta.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Subcontractanți — informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziție publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile (procentual și valoric) din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.

Experiența similară pentru Lot 1 și Lot 2: principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Terț susținător — capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută de un terț.

Asocierea — Informatii privind acordul de asociere (daca este cazul). Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare, caz in care la incheierea contractului de furnizare se va prezenta un acord de asociere in forma autentica.

Eventuele minimumeisen:

Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere ale acestora, ca fisier distinct. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarant castigator.

Nota 1: Se va prezenta formular DUAE separat pentru fiecare subcontractant, completat si semnat precizându-se ca nu se afla în niciuna dintre situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire conform art. 73, 177, 178, 180 din Lege.

Nota 2: Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere.

Nota 3: Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data — înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

Inițial se va completa în DUAE cu informații în acest sens, iar la solicitarea entității contractante, doar ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative (certificate de predare — primire, recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare s.a.) care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională.

Astfel, ofertantul va include în DUAE informațiile cu privire la existența unei susțineri de către o terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 198 din Legea nr. 99/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Entitatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată — înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente vor fi solicitate doar ofertantului declarat câștigător la solicitarea autorității contractante.

Odata cu depunerea DEAU se va prezenta acordul de asociere, daca este cazul, ca fisier distinct. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la situatia lor. Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Prezentarea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor este obligatorie si nu reprezinta o optiune pentru ofertanti.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Cuantum GP: Lot 1 — 3 500 RON, Lot 2 — 7 000 RON. Echivalenta in valuta se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare in SEAP.

Forma de constituire a garantiei de participare acceptata este:

— prin virament bancar in cont RO47RZBR0000060003107233 deschis la Raiffeisen Bank S.A. — Agentia Iasi, titular Apavital S.A., CUI 1959768 sau

— printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, model Formular 3.

Valabilitate: 4 luni de la data limita de depunere a ofertelor.

Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor (inclusiv OP pentru virament bancar). Astfel, documentul care dovedeste constituirea GP se va introduce in oferta prezentata in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se va executa neconditionat conform art. 42 din HG 394/2016. In cazul depunerii ofertelor in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata insotita de traducerea autorizata in limba romana. Entitatea contractanta nu isi asuma raspunderea pentru garantia de participare depusa/transmisa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare.

Cuantumul garanției de bună execuție va fi de 10 % din valoarea contractului fără TVA.

Mod de constituire:

A) virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări ori

B) retineri succesive din valoarea lunară a facturii până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. În acest caz, Prestatorul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispoziţia Achizitorului. Suma initiala care se depune de catre furnizor în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din valoarea contractului sectorial fara TVA.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Toate certificatele şi documentele emise în altă limbă decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

DUAE poate fi descărcat în vederea completării şi depunerii de la adresele http://ec.europa.eu/tools/espd sau https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

În acest sens, se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro

Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP, atât la secțiunea „Clarificări, decizii și documentație adițională”, cât și la secțiunea „Întrebări” din cadrul anunțului de participare, entitatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită în conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.

Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificari precum și comunicările aferente fiecărei etape de evaluare privind ofertele depuse, în SEAP la secțiunea „Întrebări”. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări şi eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea „Întrebări”), integral în secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente fişiere distincte semnate electronic.

In cazul in care dupa aplicarea criteriului de atribuire doua oferte prezinta punctaj egal, in vederea departajarii acestora, autoritatea contractanta alege oferta cu cel mai mare punctaj obtinut in cadrul subfactorului de evaluare „Componenta tehnica”, respectiv „Numar repere de origine (OE)”. In cazul in care se constata faptul ca si preturile sunt egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta prin intermediul SEAP, va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. DUAE poate fi accesat la link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Apavital S.A. — Serviciul Juridic
Str. Mihai Costăchescu nr. 6
Iași
700495
Roemenië
Telefoon: +40 232215410
E-mail: claudia.agrici@apavital.ro
Fax: +40 232205230

Internetadres: www.apavital.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019