TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68301-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Marseille: Reparatie en onderhoud van kranen

2018/S 031-068301

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nouveau logis provençal
22 allée Ray Grassi, CS 90030
Marseille Cedex 08
13272
Frankrijk
Contactpersoon: Amandine Giudicelli responsable marchés
Telefoon: +33 496202034
E-mail: amandine.giudicelli@nlp.sni.fr
NUTS-code: FRL0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nlprovencal-groupesni.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ESH
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrats de services d'entretien de robinetterie

Referentienummer: Robinetterie 2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50513000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrat d'entretien robinetterie sur le patrimoine du pouvoir adjudicateur selon allotissement décrit au règlement de consultation, pour une durée de 5 ans avec 1ère année probatoire: entretien courant, réparation, dépannage, remplacement des matériels liés à la robinetterie lors de la visite annuelle ou lors des dépannages,

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 799 041.25 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marseille, Var

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50513000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Marseille et Var.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrat d'entretien de robinetterie sur le patrimoine listé au cahier des charges techniques.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Justification des prestations P 2 / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Justification des travaux prévus dans le cadre du P 3 / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens techniques et matériels dédiés au marché / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations d'entretien P 2 / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations P 3 / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Taux horaires de travaux (Th) / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Contrat d'entretien de robinetterie sur le patrimoine listé au cahier des charges techniques sur Istres

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50513000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Istres et ses alentours.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrat d'entretien de robinetterie sur le patrimoine listé au cahier des charges techniques.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Justification des prestations P 2 / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Justification des travaux prévus dans le cadre du P 3 / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens techniques et matériels dédiés au marché / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations d'entretien P 2 / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations P 3 / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Taux horaires de travaux (Th) / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Contrat d'entretien de robinetterie sur le patrimoine listé au cahier des charges techniques dans le Gard et le Vaucluse

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50513000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL06
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gard et Vaucluse.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrat d'entretien de robinetterie sur le patrimoine listé au cahier des charges techniques.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Justification des prestations P 2 / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Justification des travaux prévus dans le cadre du P 3 / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens techniques et matériels dédiés au marché / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations d'entretien P 2 / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations P 3 / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Taux horaires de travaux (Th) / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 181-370541
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2017/139
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot no 1 — secteur Marseille-Var — contrat d'entretien robinetterie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Proxiserve
33487372602318
16 boulevard des Aciéries — parc Mûre, bâ B
Marseille
13010
Frankrijk
NUTS-code: FRL

Internetadres: http://agence.proxiserve.fr/fr/provence-alpes-cote-d-azur

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 329 683.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

La sous-traitance totale est interdite mais l'attributaire aura sous-traité une partie (demande d'agrément obligatoire).

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2017/140
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot nº 2 — secteur Istres — contrat d'entretien robinetterie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Proxiserve
33487372602318
16 boulevard des Aciéries, parc Mûre, bât B
Marseille
13010
Frankrijk
NUTS-code: FRL04

Internetadres: https://www.proxiserve.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 313 056.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

La sous-traitance totale est interdite mais l'attributaire aura sous-traité une partie (demande d'agrément obligatoire).

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2017/141
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot nº 3 º secteur Gard-Vaucluse — contrat d'entretien robinetterie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Proxiserve
33487372602318
16 boulevard des Aciéries, parc Mûre, bât B
Marseille
13010
Frankrijk
NUTS-code: FRL0

Internetadres: https://www.proxiserve.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 156 301.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

La sous-traitance totale est interdite mais l'attributaire aura sous-traité une partie (demande d'agrément obligatoire).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance
6 rue Joseph Autran
Marseille
13006
Frankrijk

Internetadres: http://www.justice.gouv.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Greffe du tribunal de grande instance
Boulevard des peintures
Marseille
13015
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018