TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68326-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

België-Brussel: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2018/S 031-068326

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
GAN - Technische Dienst
0241.347.282_22656
de Broquevillelaan 12
Brussel
1150
België
Contactpersoon: Manuela Cardoso Amorim
Telefoon: +32 27780811
E-mail: manuela.cardosoamorim@arp-gan.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.arp-gan.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299634

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstenopdracht voor de ontvangst en behandeling van veegselslib van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Referentienummer: ST (ARP)-17/1414-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is de ontvangst en de behandeling van slib afkomstig van de gemechaniseerde veegactiviteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (code EU 20 03 03).

— Perceel 1: Noord - slib opgehaald via de veegmachines van het Agentschap in het noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangevoerd naar de stortsite tussen minimaal 7:00 en 17:00, van maandag tot vrijdag,

— Perceel 2: Zuid - slib opgehaald via de veegmachines van het Agentschap in het zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangevoerd naar de stortsite tussen minimaal 7:00 en 17:00, van maandag tot vrijdag,

— Perceel 3: slib opgehaald via de veegmachines van het Agentschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangevoerd naar de stortsite, van maandag tot vrijdag buiten de toegangsuren van de stortsites van percelen 1 en 2 alsook 24/24 op zaterdag, zondag en feestdagen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 303 815.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Noord - slib opgehaald via de veegmachines van het Agentschap in het noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangevoerd naar de stortsite tussen minimaal 7:00 en 17:00, van maandag tot vrijdag

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Noord - slib opgehaald via de veegmachines van het Agentschap in het noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangevoerd naar de stortsite tussen minimaal 7:00 en 17:00, van maandag tot vrijdag.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische criteria / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistieke en administratieve criteria / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium behandeling / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zuid - slib opgehaald via de veegmachines van het Agentschap in het zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangevoerd naar de stortsite tussen minimaal 7:00 en 17:00, van maandag tot vrijdag

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zuid - slib opgehaald via de veegmachines van het Agentschap in het zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangevoerd naar de stortsite tussen minimaal 7:00 en 17:00, van maandag tot vrijdag.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische criteria / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistieke en administratieve criteria / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium behandeling / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Slib opgehaald via de veegmachines van het Agentschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangevoerd naar de stortsite, van maandag tot vrijdag buiten de toegangsuren van de stortsites van percelen

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Slib opgehaald via de veegmachines van het Agentschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangevoerd naar de stortsite, van maandag tot vrijdag buiten de toegangsuren van de stortsites van percelen 1 en 2 alsook 24/24 op zaterdag, zondag en feestdagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische criteria / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistieke en administratieve criteria / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium behandeling / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Noord - slib opgehaald via de veegmachines van het Agentschap in het noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangevoerd naar de stortsite tussen minimaal 7:00 en 17:00, van maandag tot vrijdag

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Suez R&R BE North
Beerse
2340
België
NUTS-code: BE213
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 689 715.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zuid - slib opgehaald via de veegmachines van het Agentschap in het zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangevoerd naar de stortsite tussen minimaal 7:00 en 17:00, van maandag tot vrijdag

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Shanks Belgium
Zaventem
1930
België
NUTS-code: BE241
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 260 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Slib opgehaald via de veegmachines van het Agentschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aangevoerd naar de stortsite, van maandag tot vrijdag buiten de toegangsuren van de stortsites van percelen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Suez R&R BE North
Beerse
2340
België
NUTS-code: BE213
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 353 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018