Leveringen - 68341-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Delen van luchtbehandelingstoestellen

2019/S 030-068341

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_71040624
Akácfa utca 15.
Budapest
1980
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Gara Richárd
Telefoon: +36 207750108
E-mail: garar@bkv.hu
Fax: +36 13226438
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bkv.hu/

Adres van het kopersprofiel: http://www.bkv.hu/beszerzesek

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Járműklíma karbantartásához szükséges alkatrészek

Referentienummer: EKR000525332018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42512500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi keretszerződés keretében Járműklíma karbantartásához szükséges alkatrészek beszerzése összesen tervezetten 5898 darab mennyiségben, 24 hónapos időtartamra.

Ajánlatkérő a következők szerint biztosítja a részekre történő ajánlattételt:

1. rész: Konvekta klíma alkatrészek beszerzése.

2. rész: Sütrak klíma alkatrészek beszerzése.

3. rész: Thermo King klíma alkatrészek beszerzése.

4. rész: Spheros (Webasto) klíma alkatrészek beszerzése.

A mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Konvekta klíma alkatrészek beszerzése

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42512500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
Voornaamste plaats van uitvoering:

A BKV Zrt. telephelyei a VI.3.23. pontban megadottak szerint

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Konvekta klíma alkatrészek beszerzése (adásvétel)

Tervezetten 1634 darab mennyiségben, 24 hónapos időtartamra.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint meg kell adnia, hogy részegységgyártó / helyettesítő terméket ajánl-e meg.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek) a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén - a keretszerződés 3.4. pontjában foglalt esetek kivételével - a keretszerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,

— az általa megajánlott részegységgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a részegységgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,

— az általa megajánlott részegységgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja,

— az általa vállalt szállítási határidőről, amely nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanap,

— a vállalt jótállási határidőről és arról, hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,

— hogy az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,

— hogy a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen átadja,

— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal, máshol beépített, javított, felújított alkatrészek szállítása nem elfogadott,

— hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják,

— tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,

— az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Részegységgyártói alkatrész megajánlás / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 1-10

A minőségi krit. megjelölt részsz. esetében az értékelés módszere: egyenes arányosítás.

Az ajánlati ár részsz. esetében az ért. módsz.: fordított arányosítás.

Részletezés az útmutatóban.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az elért összpontszáma, az az ajánlat a legkedvezőbb amelyikben az Ajánlati ár részsz megajánlás a legalacsonyabb

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sütrak klíma alkatrészek beszerzése

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42512500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
Voornaamste plaats van uitvoering:

A BKV Zrt. telephelyei a VI.3.23. pontban megadottak szerint

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sütrak klíma alkatrészek beszerzése (adásvétel)

Tervezetten 168 db mennyiségben, 24 hónapos időtartamra

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint meg kell adnia, hogy részegységgyártó / helyettesítő terméket ajánl-e meg.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek) a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a keretszerződés 3.4. pontjában foglalt esetek kivételével – a keretszerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,

— az általa megajánlott részegységgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a részegységgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,

— az általa megajánlott részegységgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja,

— az általa vállalt szállítási határidőről, amely nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanap,

— a vállalt jótállási határidőről és arról, hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,

— hogy az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,

— hogy a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen átadja,

— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal, máshol beépített, javított, felújított alkatrészek szállítása nem elfogadott,

— hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadják,

— tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.

Az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.

A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Részegységgyártói alkatrész megajánlás / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 1-10

A minőségi krit. megjelölt részsz. esetében az értékelés módszere: egyenes arányosítás.

Az ajánlati ár részsz. esetében az ért. módsz.: fordított arányosítás.

Részletezés az útmutatóban.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az elért összpontszáma, az az ajánlat a legkedvezőbb amelyikben az Ajánlati ár részsz megajánlás a legalacsonyabb

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Thermo King klíma alkatrészek beszerzése

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42512500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
Voornaamste plaats van uitvoering:

A BKV Zrt. telephelyei a VI.3.23. pontban megadottak szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Thermo King klíma alkatrészek beszerzése (adásvétel)

Tervezetten 512 db mennyiségben, 24 hónapos időtartamra

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint meg kell adnia, hogy részegységgyártó / helyettesítő terméket ajánl-e meg.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek) a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a keretszerződés 3.4. pontjában foglalt esetek kivételével – a keretszerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,

— az általa megajánlott részegységgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a részegységgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,

— az általa megajánlott részegységgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja,

— az általa vállalt szállítási határidőről, amely nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanap,

— a vállalt jótállási határidőről és arról, hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,

— hogy az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,

— hogy a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen átadja,

— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal, máshol beépített, javított, felújított alkatrészek szállítása nem elfogadott,

— hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadják,

— amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,

— az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.

A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Részegységgyártói alkatrész megajánlás / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 1-10

A minőségi krit. megjelölt részsz. esetében az értékelés módszere: egyenes arányosítás.

Az ajánlati ár részsz. esetében az ért. módsz.: fordított arányosítás.

Részletezés az útmutatóban.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az elért összpontszáma, az az ajánlat a legkedvezőbb amelyikben az Ajánlati ár részsz megajánlás a legalacsonyabb

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Spheros (Webasto) klíma alkatrészek beszerzése

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42512500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
Voornaamste plaats van uitvoering:

A BKV Zrt. telephelyei a VI.3.23. pontban megadottak szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Spheros (Webasto) klíma alkatrészek beszerzése (adásvétel)

Tervezetten 3584 db mennyiségben, 24 hónapos időtartamra

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint meg kell adnia, hogy részegységgyártó / helyettesítő terméket ajánl-e meg.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek) a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a keretszerződés 3.4. pontjában foglalt esetek kivételével – a keretszerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,

— az általa megajánlott részegységgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a részegységgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,

— az általa megajánlott részegységgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja,

— az általa vállalt szállítási határidőről, amely nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanap,

— a vállalt jótállási határidőről és arról, hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,

— hogy az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,

— hogy a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen átadja,

— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal, máshol beépített, javított, felújított alkatrészek szállítása nem elfogadott,

— hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadják,

— amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,

— az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.

A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Részegységgyártói alkatrész megajánlás / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 1-10

A minőségi krit. megjelölt részsz. esetében az értékelés módszere: egyenes arányosítás.

Az ajánlati ár részsz. esetében az ért. módsz.: fordított arányosítás.

Részletezés az útmutatóban.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az elért összpontszáma, az az ajánlat a legkedvezőbb amelyikben az Ajánlati ár részsz megajánlás a legalacsonyabb

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Konvekta klíma alkatrészek beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Sütrak klíma alkatrészek beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 217 297.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Thermo King klíma alkatrészek beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Truck-Trailer & Parts Haszongépjármű és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_41461350
Nyúl dűlő
Székesfehérvár
8000
Hongarije
Telefoon: +36 309942538
E-mail: kosa.jozsef@trucktrailer.hu
Fax: +36 22514332
NUTS-code: HU211
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 640 310.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Spheros (Webasto) klíma alkatrészek beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Az eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

1. rész:

— BUDAKER Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft. (1222 Budapest, Méz utca 11.), adószám: 12248885-2-43

— OMNEX Járműipari és Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.), adószám: 11114042-2-07

2. rész: Truck-Trailer & Parts Kft. (8000, Székesfehárvár, Nyúl dűlő,) adószám: 11111692-2-07

3. rész: Truck-Trailer & Parts Kft. (8000, Székesfehárvár, Nyúl dűlő,) adószám: 11111692-2-07

4. rész: OMNEX Járműipari és Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 96.), adószám: 11114042-2-07

1. rész eredménytelenségének indoka: Az eljárás 1. részében kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

2. rész eredménytelenségének indoka: Az eljárás 2. részében kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019