Leveringen - 68342-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Letland-Riga: Transformatoren voor stroomvoorziening

2019/S 030-068342

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
AS "Augstsprieguma tīkls"
40003575567
Dārzciema iela 86
Rīga
LV-1073
Letland
Contactpersoon: Juris Gavronskis
Telefoon: +371 67725235
E-mail: iepirkumi@ast.lv
Fax: +371 67728858
NUTS-code: LV006

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ast.lv/

Adres van het kopersprofiel: http://www.ast.lv/lv/purchases

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dobele", "Ķegums–1" un "Tukums"

Referentienummer: AST 2018/44
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31174000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dobele", "Ķegums–1" un "Tukums".

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 020 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

115/21/10,5 kV 16 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Dobele"

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31174000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV009
Voornaamste plaats van uitvoering:

Elektrības iela 3A, Dobele, Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Divu 115/21/10,5 kV 16 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Dobele" (pirkums).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Piedāvātais garantijas laiks / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Kopējās izvērtētās izmaksas / Weging: 94
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

115/21/6,3 kV 10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Ķegums–1"

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31174000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ķeguma prosp. 7 A, Ķegums, Ķeguma novads, Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

115/21/6,3 kV 10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Ķegums–1" (pirkums)..

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Piedāvātais garantijas laiks / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Kopējās izvērtētās izmaksas / Weging: 94
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Divu 115/21 kV 20 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Tukums"

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31174000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV007
Voornaamste plaats van uitvoering:

Smārdes iela 2B, Tukums, Latvija

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Divu 115/21 kV 20 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Tukums" (pirkums).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Piedāvātais garantijas laiks / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Kopējās izvērtētās izmaksas / Weging: 94
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 121-276007
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

115/21/10,5 kV 16 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Dobele"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ZREW Transformatory S.A.
080040901
Rokicinska iela 144
Lodza
92-412
Polen
Telefoon: +371 48426718613
E-mail: krzysztof.rutkowski@zrew-tr.pl
Fax: +371 48426718602
NUTS-code: LV00

Internetadres: http://zrew-transformatory.pl/en/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 284 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

115/21/6,3 kV 10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Ķegums–1"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ZREW Transformatory S.A.
080040901
Rokicinska iela 144
Lodza
92-412
Polen
Telefoon: +371 48426718613
E-mail: krzysztof.rutkowski@zrew-tr.pl
Fax: +371 48426718602
NUTS-code: LV00

Internetadres: http://zrew-transformatory.pl/en/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 249 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Divu 115/21 kV 20 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Tukums"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ZREW Transformatory S.A.
080040901
Rokicinska iela 144
Lodza
92-412
Polen
Telefoon: +371 48426718613
E-mail: krzysztof.rutkowski@zrew-tr.pl
Fax: +371 48426718602
NUTS-code: LV00

Internetadres: http://zrew-transformatory.pl/en/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 487 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019