TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68351-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Székesfehérvár: Gezondheidsdiensten

2018/S 031-068351

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 192-394388)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
AK02299
Seregélyesi út 3.
Székesfehérvár
8000
Hongarije
Contactpersoon: Czakó Imre gazdasági igazgató
Telefoon: +36 22535702
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu
Fax: +36 22535694
NUTS-code: HU211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fmkorhaz.hu/

Adres van het kopersprofiel: http://www.fmkorhaz.hu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Közreműködői szerződés keretében a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház központi laboratóriumának működtetése, a laboratóriumi ellátás megszervezése, vizsgálatok, kapcsolódó beavatkozások

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Közreműködői szerződés keretében a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház központi laboratóriumának működtetése, a laboratóriumi ellátás megszervezése, vizsgálatok, kapcsolódó beavatkozások elvégzése, az osztályok és rendelések felé a szükséges szakmai információk biztosítása

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 192-394388

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 03/11/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/03/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: További információk
In plaats van:

— KD átvétele: AK a KD-t a gazdasági szereplők számára elektronikus úton,korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy,hogy azokat közzéteszi a KH publikus keresőjében, a Közbeszerzési Adatbázisban, melynek elérési útvonala:

http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3082649603432329

Az eljárásban való részvétel feltétele a KD letöltésének visszaigazolása.(KD 10. sz. melléklet).

— Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani,AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja,

— AK a többváltozatú(alternatív)ajánlattételt kizárja,

— A részajánlat tételének kizárásának indoka: AK megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét, melynek során megállapítást nyert, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem indokolják a közbeszerzés többrészére történő ajánlattételt.A laboratóriumi ellátások egységes rendszerként, egymásra épülve valósulnak meg, a használt metodika, kommunikációs rendszer, segédeszközök(pl. mintavételi eljárások)egységesek,így biztosítható az,hogy az Intézmény különböző helyszínein és ellátási szintjein a laboratóriumi eredmények közvetlenül összehasonlíthatók legyenek. Fentiekben foglaltak alapján sem a helyszín, sem az ellátási szint, sem a vizsgálatok jellege alapján nem oldható meg a KD részét képező műszaki leírásban meghatározott feladat további tagolása,

— Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ATnyilatkozatát a Kbt.66.§(2)és(4)-(6)bek.vonatkozóan.A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó,

— AK nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével,

— Az ajánlatok felbontásának ideje:2017.11.03. 11óra,

— Az ajánlatok benyújtásának és bontásának helye:Meditkonzult Kft. 1054 Budapest,Bajcsy-Zsilinszky út 66. 1. em. 5,

— Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:A Kbt.68.§(3)bek. szerinti személyek. AK a bontás során a Kbt.68.§(1);(4)és(6)bek. szerint jár el,

— A szerződéskötés feltétele: nyertes AT szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes ISO 9001:2009 minőségirányítási tanúsítvánnyal,vagy azzal egyenértékű, független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal,valamint ISO 14001:2005 környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal,vagy azzal egyenértékű, független tanúsító szervezet által kiadott érvényes környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal, melyek egészségügyi laboratóriumi tevékenységre vonatkoznak.A fent megjelölt tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés egész időtartama alatt Nyertes Ajánlattevőnek gondoskodni kell a tanúsítványok meghosszabbításáról, érvényesítéséről és fenntartásáról,

— Ajánlatkérő az eljárásban nemalkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját,

— AK előírja, hogy nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezzen legalább 100 000 000,- Ft/év és legalább 5 000 000,- Ft/káresemény mértékű,egészségügyi szakmai felelősségbiztosítással,

— AK előírja, hogy Ajánlattevő a NEAK által visszaigazolt, aktuális intézményi forintérték maximum 60 %-át ajánlhatja meg tárgyi eljárásban a Kbt.73.§(6)bek.c)pontja alapján.AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a 60 %-nál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi,

— FAKSZ:dr.Csoboth Zília,lajstromszáma:00146,AK részéről: dr.Kékesi Andrea, lajstromszám:00208,

— EHR korlátozott karakterszáma miatt a további információk teljes terjedelmében a KD 1. kötet VI.3) pontjában kerülnek szabályozásra,

— Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, mivel jelen eljárást az ajánlatkérő a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le,

— AK a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg jelen felhívás III.1.4. pontjában.

Te lezen:

— KD átvétele: AK KD-t a gazdasági szereplők számára elektronikus úton,korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy,h azokat közzéteszi a KH publikus keresőjében, Közbeszerzési Adatbázisban,melynek elérési útvonala: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3082649603432329.

Az eljárásban való részvétel feltétele a KD letöltésének visszaigazolása (KD 10. sz. melléklet).

— Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

— AK a többváltozatú(alternatív)ajánlattételt kizárja,

— A részajánlat tételének kizárásának indoka: AK megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét,melynek során megállapítást nyert, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem indokolják a közbeszerzés több részére történő ajánlattételt. A laboratóriumi ellátások egységes rendszerként, egymásra épülve valósulnak meg, a használt metodika, kommunikációs rendszer, segédeszközök (pl. mintavételi eljárások) egységesek, így biztosítható az, hogy az Intézmény különböző helyszínein és ellátási szintjein a laboratóriumi eredmények közvetlenül összehasonlíthatók legyenek. Fentiekben foglaltak alapján sem a helyszín, sem az ellátási szint, sem a vizsgálatok jellege alapján nem oldható meg a KD részét képező műszaki leírásban meghatározott feladat további tagolása.

— Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt.66.§( 2) és (4)-(6)bek. vonatkozóan. A Kbt.66.§(6) szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.

— AK nem él a Kbt.114.§ (11)bek. foglalt lehetőségével. AK helyszínbejárást tart, időpont: 2018.01.08. 9 óra, helyszín: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3., Főigazgatósági épület, 1. em, Stratégiai Igazgató

— Ajánlatok felbontásának ideje: 2018.03.26. 11 óra,

— Ajánlatok benyújtásának és bontásának helye: Meditkonzult Kft. 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. 1. em. 5.

— Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:A Kbt.68.§(3)bek.szerinti személyek. AK a bontás során a Kbt.68.§(1);(4)és(6)bek.szerint jár el.

— Szerződéskötés feltétele:nyertes AT szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes ISO 9001:2009 minőségirányítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, valamint ISO 14001:2005 környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal,vagy azzal egyenértékű, független tanúsító szervezet által kiadott érvényes környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal, melyek egészségügyi laboratóriumi tevékenységre vonatkoznak. A fent megjelölt tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, és a szerződés egész időtartama alatt nyertes AT gondoskodni kell a tanúsítványok meghosszabbításáról, érvényesítéséről és fenntartásáról.

— AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontját.

— AK előírja, hogy nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezzen legalább 100 000 000 Ft/év és legalább 5 000 000 Ft/káresemény mértékű,egészségügyi szakmai felelősségbiztosítással.

— AK előírja, h AT a NEAK által visszaigazolt, aktuális intézményi forintérték maximum 100 %-át ajánlhatja meg tárgyi eljárásban a Kbt.73.§(6)bek.c)pontja alapján.AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a 100 %-nál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

— FAKSZ: dr. Csoboth Zília, lajstromszáma: 00146, AK részéről: dr. Kékesi Andrea, Lajstromszám: 00208.

— EHR korlátozott karakterszáma miatt a további információk teljes terjedelmében a KD 1.kötet VI.3) pontjában kerülnek szabályozásra.

— Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, mivel jelen eljárást az AK a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. Kr. szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

— AK a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.4. pontjában.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

1. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Közbeszerzési Dokumentumok jelen korrigendummal összhangban módosításra kerülnek.

2. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentumokat Ajánlatkérő térítésmentesen, elektronikusan megküldi valamennyi, az ajánlatkérő által ismert érdeklődő gazdasági szereplő részére. A módosított Közbeszerzési Dokumentumokat Ajánlatkérő korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy, hogy azokat közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság publikus keresőjében, a Közbeszerzési Adatbázisban, melynek elérési útvonala: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3082649603432329 weboldalon, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a korrigendum megjelenésének napjától. A korrigendum és a módosított dokumentumok elektronikus úton elérhetőek és letölthetőek az ajánlattételi határidő lejártáig.