Leveringen - 68359-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Reggio Emilia: Klepconstructies

2019/S 030-068359

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A.)
Via Nubi di Magellano 30
Reggio Emilia
42123
Italië
Contactpersoon: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi — Ufficio Assistenza Appalti
E-mail: appalti_aa@gruppoiren.it
NUTS-code: ITH53

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://portaleacquisti.gruppoiren.it

Adres van het kopersprofiel: https://portaleacquisti.gruppoiren.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Multiservizi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender 2526 — Accordo quadro fornitura di valvole a sfera in ottone per acqua e gas — Lotti 1–2–3–4–5–6–7

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42131390
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tender 2526 — Accordo quadro fornitura di valvole a sfera in ottone per acqua e gas.

L'importo complessivo a base di gara, relativo alla durata triennale ammonta fino alla concorrenza di 1 504 872,00 EUR, IVA esclusa (non sono presenti oneri di sicurezza da interferenza), così suddiviso:

a) Lotto 1 fino alla concorrenza di 439 620,00 EUR

b) Lotto 2 fino alla concorrenza di 385 745,00 EUR

c) Lotto 3 fino alla concorrenza di 276 573,00 EUR

d) Lotto 4 fino alla concorrenza di 188 469,00 EUR

e) Lotto 5 fino alla concorrenza di 81 188,00 EUR

f) Lotto 6 fino alla concorrenza di 79 644,00 EUR

g) Lotto 7 fino alla concorrenza di 53 633,00 EUR

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 065 252.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131390
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Le forniture dovranno essere consegnate presso i Magazzini di IREN S.p.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 2 - AQ Fornitura di valvole a sfera in ottone per acqua e gas - CIG N. 7638749F13

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131390
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Le forniture dovranno essere consegnate presso i Magazzini di IREN S.p.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 3 - AQ Fornitura di valvole a sfera in ottone per acqua e gas - CIG N. 7638752191

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: qualità / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131390
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Le forniture dovranno essere consegnate presso i Magazzini di IREN S.p.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 4 - AQ Fornitura di valvole a sfera in ottone per acqua e gas - CIG N. 763875540A

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: qualità / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131390
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Le forniture dovranno essere consegnate presso i Magazzini di IREN S.p.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 5 - AQ Fornitura di valvole a sfera in ottone per acqua e gas - CIG N. 76387564DD

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: qualità / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131390
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Le forniture dovranno essere consegnate presso i Magazzini di IREN S.p.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 6 - AQ Fornitura di valvole a sfera in ottone per acqua e gas - CIG N. 7638758683

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: qualità / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131390
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Le forniture dovranno essere consegnate presso i Magazzini di IREN S.p.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 7 - AQ Fornitura di valvole a sfera in ottone per acqua e gas - CIG N. 7638759756

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: qualità / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 194-440070
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotto 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
LI.BO S.r.l.
Viggiano (Pz)
Italië
NUTS-code: ITF51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 385 745.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 385 745.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lotto 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
LI.BO S.r.l.
Viggiano (PZ)
Italië
NUTS-code: ITF51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 276 573.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 276 573.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lotto 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
LI.BO S.r.l.
Viggiano (PZ)
Italië
NUTS-code: ITF51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 188 469.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 188 469.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lotto 5

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
LI.BO S.r.l.
Viggiano (PZ)
Italië
NUTS-code: ITF51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 188.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 188.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 6
Benaming:

Lotto 6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
LI.BO S.r.l.
Viggiano (PZ)
Italië
NUTS-code: ITF51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 79 644.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 79 644.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 7
Benaming:

Lotto 7

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rubinetterie Bresciani Nonomi S.p.A.
Gussago (BS)
Italië
NUTS-code: ITC47
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 633.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 633.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Con riferimento al punto V.2.4) di ciascun lotto, si precisa che l'Accordo quadro viene stipulato per un ammontare fino alla concorrenza del valore a base d'asta, ferma l'applicazione dei prezzi unitari offerti in gara.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale – Liguria
Genova
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016, 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione ex art. 29, comma 1 ed ex art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 o per i bandi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui agli art. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019