Leveringen - 68367-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Bussen voor openbaar vervoer

2019/S 030-068367

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 222-508882)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
00005886
Sokolovská 217/42
Praha 9
190 22
Tsjechië
Contactpersoon: Adriana Gomolová
Telefoon: +420 224216212
E-mail: gomolova@rowanlegal.com
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dpp.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPP

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pronájem velkokapacitních autobusů

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem sektorové veřejné zakázky je nájem 18 velkokapacitních kloubových autobusů s celovozovou kompresorovou klimatizací (17 primárních a alespoň 1 záložní), vybavených odbavovacím a informačním systémem (OIS), a to dle požadavku zadavatele. Autobusy budou pořízeny formou nájmu trvajícího 10 let, dodavatel bude po dobu smlouvy zajišťovat rovněž veškerý nezbytný servis autobusů.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 222-508882

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: