Roboty budowlane - 68372-2021

10/02/2021    S28

Polska-Bogdaniec: Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

2021/S 028-068372

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-639322)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec
Krajowy numer identyfikacyjny: 810539031
Adres pocztowy: Leśna 17
Miejscowość: Bogdaniec
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Demczyszyn
E-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 957284350
Faks: +48 957284353
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa dwóch masztów i jednej wieży wraz z wyposażeniem w sprzęt do przeciwpożarowej obserwacji terenów leśnych

Numer referencyjny: SA.270.248.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch aluminiowych masztów kratownicowych oraz aluminiowej wieży kratownicowej. Każdy z obiektów będzie o wysokości 49,5 m. Maszty zlokalizowane będą w miejscowości Mosina oraz w obrębie Nowe Dzieduszyce, natomiast wieża będzie znajdować się w miejscowości Bogdaniec. Projektowany system monitoringu wizyjnego lasów Nadleśnictwa Bogdaniec oparty będzie na 3 lokalizacjach wyposażonych w 2 maszty i wieżę z kamerami ppoż. oraz elementami transmisyjnymi:

— Mosina: maszt 49,5 m z nowym przyłączem prądowym prądu gwarantowanego z kamerą HD (podstawowe zbliżenie),

— Nowe Dzieduszyce: maszt 49,5 m z zasilaniem hybrydowym z kamerą HD (z teleobiektywem),

— Bogdaniec: wieża 49,5 m z przyłączem prądowym i światłowodowym ze starą kamerą HD (podstawowe zbliżenie), centrum zasilania oraz pomieszczeniem PAD w budynku Nadleśnictwa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639322

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: wszystkie części
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: wszystkie cześci
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: wszystkie części
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany z ofertą
Zamiast:
Data: 08/04/2021
Powinno być:
Data: 23/04/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zmianie ulega również załącznik nr 14 do SIWZ parametry głównych elementów systemu. Dodaje się zapisy w punkcie I.12 zgodną z dokumentacją zawartą na platformie SMART PZP; d) Zmianie ulega treść załącznika nr 3 do SIWZ. W pkt IV.1 dodaje się zapis:

„Zamawiający w sytuacji bezsprzecznego uwiarygodnienia opisywanych, niezależnych od wykonawcy problemów dopuszcza w trybie awaryjnym możliwość uruchomienia i odebrania zasadniczej części systemu na bazie radiolinii o statusie rezerwowym na bezpłatne pasmo 5GHz. Każdy wniosek wykonawcy dotyczący radiolinii (jednej z dwóch) będzie rozpatrywany indywidualnie i dotyczyć może wyłącznie problemów zaopatrzeniowych związanych ze stanem pandemii oraz problemów dotyczących terminów administracyjnych UKE. Wniosek w razie wątpliwości może nie zostać zaaprobowany. Pozytywnie rozpatrzony wniosek będzie skutkował czasowym wyłączeniem danej radiolinii z aktualnego etapu wykonania systemu.

Termin montażu ostatecznego etapu systemu ustala się na 60 dni od daty ustania niezależnych od wykonawcy powyższych przeszkód jednak nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie warunek docelowego przesyłu obrazu za pomocą radioninii 23 i 38 GHz.. e) Zmianie ulega treść załącznika nr 4.2 do SIWZ, Opis systemu – Nowe Dzieduszyce. Do pkt III.4 dodaje się zapis:

„W szafie zamontowana będzie również centralka systemu alarmowego. Poza funkcjami ochrony za pomocą komend SMS/ CLIP/ wejście alarmowe wysterowywać będzie załączanie naprzemienne zasilania dwóch radiolinii np. głównej 23GHz i rezerwowej/awaryjnej 5GHz. System opcjonalnie po pół godzinie od wyłączenia kamer system automatycznie przełączy się na awaryjny tor transmisji.

Pierwsze włączenie nad ranem kamer odbywać się będzie domyślnie po rezerwowym torze transmisji.

Przełączanie radiolinii będzie możliwe z pulpitu oraz awaryjnie poprzez SMS.

Kamera wyłączy się samoczynnie po czasie niezbędnym na prawidłowe przełączanie radiolinii.

f) Zmianie ulega treść załącznika nr 4.3 do SIWZ, Opis systemu – Bogdaniec. Do pkt. III.3 dodaje się zapis:

„W szafie zamontowana będzie również centralka systemu alarmowego. Poza funkcjami ochrony za pomocą komend SMS/ CLIP/ wejście alarmowe wysterowywać będzie załączanie naprzemienne zasilania dwóch radiolinii np. głównej 23GHz i rezerwowej/awaryjnej 5GHz. System opcjonalnie po pół godzinie od wyłączenia kamer system automatycznie przełączy się na awaryjny tor transmisji.

Pierwsze włączenie nad ranem kamer odbywać się będzie domyślnie po rezerwowym torze transmisji.

Przełączanie radiolinii będzie możliwe z pulpitu oraz awaryjnie poprzez SMS.

Kamera wyłączy się samoczynnie po czasie niezbędnym na prawidłowe przełączanie radiolinii.

g) Zmianie ulega treść załącznika nr 13.1 do SIWZ, Przedmiar podstawowy maszt Mosina. Punkt 9 przedmiaru przyjmuje treść zgodną z dokumentacją zawartą na platformie SMART PZP

h) Zmianie ulega treść załącznika nr 13.2 do SIWZ, Przedmiar podstawowy maszt Nowe Dzieduszyce. Punkt 10 przedmiaru przyjmuje treść zgodną z dokumentacją zawartą na platformie SMART PZP

i) Zmianie ulega treść załącznika nr 13.3 do SIWZ, Przedmiar podstawowy wieża Bogdaniec. Punkt 8 przedmiaru przyjmuje treść zgodną z dokumentacją zawartą na platformie SMART PZP