Roboty budowlane - 68375-2021

10/02/2021    S28

Polska-Nowa Sól: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 028-068375

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-639302)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Nowa Sól
Adres pocztowy: ul. Ciepielowska 9
Miejscowość: Nowa Sól
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 67-100
Państwo: Polska
E-mail: NowaSol@zielonagora.lasy.gov.pl
Tel.: +48 683872431
Faks: +48 683879393
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Nowa Sól (nr zadania:14-08/R/01/UE/a/1-1) na terenie gminy Kożuchów"

Numer referencyjny: NBZ.270.18.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWIOR), pozwoleniami, umową i SIWZ oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej, dla niżej wymienionych zadań o kodach nadanych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ): 14-08-1.2-01, 14-08-1.2-05, 14-08-1.2-07, 14-08-1.2-11, 14-08-1.2-12, 14-08-1.2-13, planowanych do realizacji w ramach działania „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” przez Nadleśnictwo Nowa Sól. Planowane do budowy obiekty położone są w województwie lubuskim, powiat nowosolski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639302

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 29/03/2021
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 10/04/2021
Powinno być:
Data: 27/05/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 29/03/2021
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: