Diensten - 68381-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 030-068381

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_59040994
Dunavirág utca 2–6.
Budapest
1138
Hongarije
Contactpersoon: Sulyok Anikó
Telefoon: +36 307718989
E-mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Fax: +36 12881589
NUTS-code: HU

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.posta.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000093392019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000093392019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pest megye postai telephelyeinek takarítása

Referentienummer: EKR000093392019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Szolgáltatási szerződés keretében összesen 120 darab telephely napi és heti takarítási munkáinak elvégzése, a telephely(ek) opcionálisan megrendelhető nagytakarítása, valamint opcionálisan megrendelhető havaria körébe tartozó takarítása a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával az alábbi kettő részben.

1. rész: Észak-Pest megye

2. rész: Dél-Pest megye

A részletes feltételeket az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Észak-Pest megye

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
90610000
90620000
90630000
90910000
90911200
90911300
90919100
90919200
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU120
Voornaamste plaats van uitvoering:

A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Észak-Pest megye területéhez tartozó összességében 56 darab telephelyek 14 655 m2 belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi és heti rendszeres takarítása, rendben tartása, opció keretében nagytakarítás, valamint évente legfeljebb nettó 1 000 000 Ft keretösszeg erejéig a telephely(ek) opcionálisan megrendelhető havaria körébe tartozó takarítása) a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.

Értékelési szempont rendszer:

1. szempont: Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 90

2. szempont: Havaria körébe tartozó takarítási díj (nettó Ft/m2/alkalom) Súlyszám: 6

3. szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő „Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (az alkalmasság igazolásába bevont szakember nem ajánlható meg) (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján) (fő)

Súlyszám: összesen 4

1. alszempont: Érd 1 posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 2

2. alszempont: Szentendre 1 posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 2

Értékelési skála 0-3 fő

„0” érték minimális pontszámot (1 pont) eredményez

„1” érték 4 pontot eredményez

„2” érték 7 pontot eredményez

„3”, vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot (10 pont) eredményez.

„3” értéknél magasabb értékű megajánlás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét!

Az 1. és 2. értékelési szempontra adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre.

A 3. értékelési szempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik mindkét alszempont esetében.

Az ajánlatok értékelési szempontok/alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig veszi figyelembe.

Ugyanaz a szakember több részre és/vagy több telephelyre nem ajánlható meg, mivel a szakembereknek a szerződés teljesítése során a takarítási tevékenységben ténylegesen részt kell venniük.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (fő) / Weging: 4
Prijs - Weging: 96
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Nagytakarítás szolgáltatás a szerződés hatálya alatt évente legfeljebb két alkalommal, valamint nyertes ajánlattól függően összesen évente legfeljebb nettó 1 000 000 Ft összegnek megfelelő mennyiségben (alkalommal) havaria körébe tartozó takarítási feladat a műszaki leírásban részletezettek szerint.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.

Szolgáltató a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a szerződés hatályba lépését követően, de legkorábban 1.5.2019 napjától kezdődően nyújtja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dél-Pest megye

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
90610000
90620000
90630000
90910000
90911200
90911300
90919100
90919200
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU120
Voornaamste plaats van uitvoering:

A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Dél-Pest megye területéhez tartozó összességében 64 darab telephelyek 13 983 m2 belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi és heti rendszeres takarítása, rendben tartása, és opció keretében nagytakarítás, valamint évente legfeljebb nettó 1 000 000 Ft keretösszeg erejéig a telephely(ek) opcionálisan megrendelhető havaria körébe tartozó takarítás) a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.

Értékelési szempont rendszer:

1. szempont: Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 90

2. szempont: Havaria körébe tartozó takarítási díj (nettó Ft/m2/alkalom) Súlyszám: 6

3. szempont: Cegléd 1 posta telephelyre megajánlott a szerződés teljesítésében részt vevő „Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (az alkalmasság igazolásába bevont szakember nem ajánlható meg) (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján) (fő)

Súlyszám: 4

Értékelési skála 0-3 fő

„0” érték minimális pontszámot (1 pont) eredményez

„1” érték 4 pontot eredményez

„2” érték 7 pontot eredményez

„3”, vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot (10 pont) eredményez.

„3” értéknél magasabb értékű megajánlás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét!

Az 1. és 2. értékelési szempontra adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre.

A 3. értékelési szempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig veszi figyelembe.

Ugyanaz a szakember több részre és/vagy több telephelyre nem ajánlható meg, mivel a szakembereknek a szerződés teljesítése során a takarítási tevékenységben ténylegesen részt kell venniük.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma (fő) / Weging: 4
Prijs - Weging: 96
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Nagytakarítás szolgáltatás a szerződés hatálya alatt évente legfeljebb két alkalommal, valamint nyertes ajánlattól függően összesen évente legfeljebb nettó 1 000 000 Ft összegnek megfelelő mennyiségben (alkalommal) havaria körébe tartozó takarítási feladat a műszaki leírásban részletezettek szerint.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.

Szolgáltató a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a szerződés hatályba lépését követően, de legkorábban 1.5.2019 napjától kezdődően nyújtja.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1 -(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 1-16.§ szerint. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Akr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1 -(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Az Akr.3.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2.§-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Az Akr.15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.

A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben- azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a rendelet előírja.

Azon esetekben amikor az ajánlattevő a minősített ajánlattevői jegyzékben szerepel Ajánlatkérő az Akr.12. § alapján jár el.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdése alapján az öntisztázás lehetőségére.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Akr. 1.§ (7) bekezdésére.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR Rendelet) 12.§ (2) bekezdésére, valamint az EKR Rendelet 13.§-ra.

Kbt.69. § (4) bekezdésében foglalt felhívást követő igazolás:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában az Akr. 8. §-a szerint kell igazolnia Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) esetében az ajánlatkérő az Akr. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolására vonatkozó szabályokat az Ajánlati Dokumentáció I. fejezet - Eljárási útmutató - 4. pontja is tartalmaz.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlatkérő előírja az Akr. 2. § (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az Ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő felhívja az EKR Rendelet 12.§ (2) bekezdésére, valamint az EKR Rendelet 13.§-ra.

Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:

M/1: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb teljesített (de legfeljebb hat éven belül megkezdett) takarítási szolgáltatásainak ismertetését.

Ajánlattevőknek a teljesített szolgáltatásokat az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni. Az Akr. 22. § (2) bekezdés alapján az Akr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább

— a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (takarított felület m2), valamint a konzorciumi teljesítés esetén saját teljesítés mértékét

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátum, év, hó, nap),

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma/elérhetősége

— a takarított felület területét (m2),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Teljesített (befejezett) szolgáltatásnak a sikeres teljesítésigazolással lezárt szerződés tekintendő.

M/2: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21 § (3) bekezdés c) és g) pontja alapján MSZ EN ISO 9001:2009 és ISO 14001:2005 minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát (lejárati dátum megjelölésével).

Az Akr. 24. § (3)-(4) bekezdése értelmében ajánlatkérő az M/2 alkalmassági követelmény tekintetében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek az előírt minőségbiztosítási szabványokkal.

M/3: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt takarító szakember(ek) megnevezését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát. Továbbá csatolja a bevonni kívánt szakembernek a képzettségét, szakmai gyakorlatának ismertetését és a rendelkezésre állási nyilatkozatát tartalmazó, a szakember saját aláírásával ellátott nyilatkozatát. A nyilatkozathoz csatolni kell a szakember képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát.

M/4: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt takarító szakember(ek) megnevezését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát. Továbbá csatolja a bevonni kívánt szakembernek a képzettségét, szakmai gyakorlatának ismertetését és a rendelkezésre állási nyilatkozatát tartalmazó, a szakember saját aláírásával ellátott nyilatkozatát. A nyilatkozathoz csatolni kell a szakember képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát.

Eventuele minimumeisen:

M/1: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik részenként külön-külön az ajánlati felhívás feladás napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legalább 6 éven belül megkezdett és legalább 12 hónapon át folyamatosan végzett takarítási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséről szóló referenciával, melyben a takarított belső terület (iroda) nagysága eléri mindkét rész tekintetében a 5 000 m2 alapterületet a napi gyakorisággal végzett belső takarítására vonatkozóan

A referencia munka a vizsgált időszakban (azaz nem évenként) teljesítendő.

M/2: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001:2001 és ISO 14001:2005

Szabványoknak megfelelő az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényes tanúsítványokkal, vagy ezekkel az Akr. 24. § 3)-(4) bekezdése szerint egyenértékű tanúsítványokkal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, vagy egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.

M/3: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik részenként legalább 1 (egy) fő takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel, és minimum 3 (három) éves szakmai (takarítás) gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz (munkaszervező, irányító, ellenőrzést végző).

M/4: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik részenként az alábbiakban megjelölt telephelyeken, telephelyenként legalább 1 (egy) fő takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz (napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakember).

1. rész: Észak-Pest megye

Érd 1 posta telephely

Szentendre 1 posta telephely

2. rész: Dél-Pest megye

Cegléd 1 posta telephely

Ugyanaz a szakember több részre és/vagy több telephelyre nem mutatható be, mivel a szakembereknek a szerződés teljesítése során a takarítási tevékenységben ténylegesen részt kell venniük.

Közös ajánlattétel esetén az M1, M2, M3, M4 pontokban meghatározott alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására a Kbt. 65.§ (9)-(11) bekezdéseiben meghatározott módon támaszkodhat.

Az Akr. 30.§ (4) bekezdésre tekintettel a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban - a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Ajánlatkérő az M1, M2, M3 és M4 pontokban meghatározott alkalmassági követelményeket a fentebb megjelölt minősítési szempontoknál szigorúbban határozta meg.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Mindkettő Ajánlati rész esetében a dokumentációban részletezettek szerint:

I. Kötbér (hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér) a szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.

II. Ajánlattevőként szerződő félnek szerződés hibás teljesítésével és a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. (2) és (3) bekezdése szerint, összesen a nettó éves szerződéses érték 5 %-ának megfelelő értékben biztosítékot kell nyújtania.

A biztosíték nyújtása a Kbt. 134. (6) bekezdés a) pontja alapján.

A biztosítéknak a szerződés megszűnését követő 60. napig kell Ajánlatkérő rendelkezésére állnia.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a biztosítékot a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Mindkettő Ajánlati rész esetében: Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően Kbt. 135.§ (5) bekezdés alapján az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF.

A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) egyik Ajánlati rész esetében sem.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A szerződés teljesítésével kapcsolatban a Kbt. 135.§-ának rendelkezései irányadók.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Az ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz az EKR Rendeletben foglaltakat figyelembe véve, valamint a Kbt. 108.§-a alapján. A részletes szabályokat az Ajánlati dokumentáció I.14.2 pontja tartalmazza. Ajánlatkérő az árlejtést az alábbi értékelési szempontok vonatkozásában folytatja le: 1. szempont Ajánlati ár (nettó Ft) és 2. szempont Havaria körébe tartozó takarítási díj (nettó Ft/m2/alkalom).

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a EKR Rendelet 15. §-t alkalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le, EKR Rendelet szabályai szerint.

2. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR Rendelet 10-13. §-ai tartalmazzák.

3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke 1.rész: 1 100 000 Ft; 2.rész: 1 000 000 Ft.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdése alapján teljesíthető.

Ajánlatkérő UniCredit Banknál vezetett befizetési számlaszáma:10918001-00000003-00330225

Ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű .pdf másolatban /pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény a Pp. 325. § (1) bekezdés f)-h) pontjai szerinti teljes bizonyító erejű elektronikus okiratként az EKR-en keresztül benyújtandó.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni Ajánlati részenként külön-külön.

5. Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-be foglalt nyilatkozatát benyújtani.

6. Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, mindhárom Ajánlati rész tekintetében (Kbt. 81.§ (4) bekezdés).

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza egyik ajánlati rész esetében sem.

8. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) vonatkozóan.

9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az Akr. 13.§ szerinti dokumentumokat kell csatolni. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak – a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt – megfelelő egyéb okiratot.

10. Az Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét (mindkettő Ajánlati rész tekintetében), hogy amennyiben az ajánlattevők részéről nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, és az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.

11. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó Szabó Tamás (lajstromszám 00253).

12. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR Rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

13. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT

Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

14. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;

Illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019