TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68382-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-La Verrie: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 031-068382

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 029-063335)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
CC du Pays de Mortagne
21 rue Johannes Gutenberg, pôle du Landreau — CS 80055
La Verrie
85130
Frankrijk
Telefoon: +33 251630606
E-mail: nicolas.bossard@mortagne-vendee.fr
NUTS-code: FRG05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-mortagne-vendee.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gardiennage des 3 déchetteries intercommunales

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gardiennage des 3 déchetteries intercommunales

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 029-063335

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation:

Date: 16.3.2018

Heure locale: 17:00

Te lezen:

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation:

Date: 26.3.2018

Heure locale: 17:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: