Diensten - 68383-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Maken van bouwkundige ontwerpen

2019/S 030-068383

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
ul. Komitetu Obrony Robotników 49
Warszawa
02-146
Polen
Contactpersoon: Artur Piwko
Telefoon: +48 226501646
E-mail: A.Piwko@polish-airports.com
Fax: +48 226501833
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.polish-airports.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.smartpzp.pl/ppl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Terminala i pirsu południowego na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU).

Referentienummer: 11/PN/ZP/TLLZP/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71220000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej, materiałów przetargowych a także pełnienie nadzoru autorskiego w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Terminala i pirsu południowego w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie”. W ramach realizacji zadania Zamawiający oczekuje opracowania koncepcji architektonicznej, projektu budowlanego oraz wielobranżowych projektów wykonawczych wraz z materiałami przetagowymi.

Dodatkowo w ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu ZSB zawierającego elementy:

SKD, zintegrowanego Systemu Przepustkowego, integrację SKD z Systemem RCP, system CCTV i system SSWiN.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w następujących etapach:

1) Etap 1: Opracowanie koncepcji architektonicznej, w tym uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym;

2) Etap 2: Opracowanie projektu budowlanego w tym uzgodnienie projektu z Zamawiającym;

3) Etap 3: Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego robót, w tym uzgodnienie projektu z Zamawiającym;

4) Etap 3a: Opracowanie projektu wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) Systemu Kontroli Dostępu w tym uzgodnienie projektu z Zamawiającym.

5) Etap 4: Opracowanie materiałów przetargowych (materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru), w tym uzgodnienie materiałów z Zamawiającym.

6) Etap 5: Przygotowanie i złożenie wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (ZRiL) i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych. ZRiL musi uwzględniać możliwość uzyskania oddzielnego pozwolenia na użytkowanie dla każdego z etapów realizacji inwestycji.

7) Etap 6: Nadzór Autorski - pełniony będzie w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, do ich faktycznego zakończenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin realizacji / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Doświadczenie głównego projektanta / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 350
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy tj. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - Część IV „Kryteria kwalifikacji”, sekcja „alfa”.

Eventuele minimumeisen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:

a) że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy terminalu lotniskowego o przepustowości min. 5 mln pax/rok oraz wartości zamówienia min. 3 000 000 PLN na podstawie której wydana została prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

b) wykażą, że dysponują i skierują do realizacji zamówienia (Szczegółowe informacje dot. warunki udziału w postępowaniu w zakresie wykazania się dysponowaniem personelem znajdują się w rozdz. V Warunki udziału w postępowania ust. 1 pkt 2 b) SIWZ zamieszczona pod adresem internetowym wskazanym w punkcie 1.3 ogłoszenia II 1.1.3)

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wykonawca obowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy PLN)

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określić postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera SIWZ, zamieszczona pod adresem internetowym wskazanym w punkcie 1.3 ogłoszenia.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ, zamieszczona pod adresem internetowym wskazanym w punkcie 1.3 ogłoszenia.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Oferta oraz Formularz JEDZ można złożyć jedynie w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę Portal SmartPzp. Wykonawcy swoją ofertę powinni złożyć do dnia 15.3.2019 godz. 10:00.

2. Zamawiający (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w „sprawie rodzajów dokumentów (...)”:

— par. 5 pkt 1) - w zakresie 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy,

— par. 5 pkt 4) - w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— par. 5 pkt 2), 3) i 9) - w zakresie art. 25 ust. 5 pkt 8 ustawy,

— par. 5 pkt 5) - w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy,

— par. 5 pkt 6) - w zakresie art. 24 ust 1 pkt 22 ustawy.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, zastosowanie mają zasady określone w par. 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

4. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie

Wykazu wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie, wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

— Formularz „Oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ),

— Zobowiązanie, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zapisem w SIWZ

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

— dowód wniesienia wadium,

— pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (zgodnie z SIWZ)

— pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców (zgodnie z SIWZ)

6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający informuje, że przez okres dwóch miesięcy, o którym mowa w Sekcji IV pkt. 2.6 niniejszego ogłoszenia należy rozumieć okres 60 dni liczonych z dniem otwarcia ofert.

8. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019