Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68387-2023

Submission deadline has been amended by:  88935-2023
03/02/2023    S25

Polen-Tomaszów Mazowiecki: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-068387

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7732171153
Postanschrift: ul. Kępa 19
Ort: Tomaszów Mazowiecki
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Iwanicka
E-Mail: agnieszkaiwanicka@zgwk.pl
Telefon: +48 447242292
Fax: +48 447242292
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.zgwk.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.zgwk.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/zgwk_tomaszow
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/zgwk_tomaszow
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz odpadów wytwarzanych w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim

Referenznummer der Bekanntmachung: TWI.3201.2.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych oraz odpadów wytwarzanych w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami.

Kod odpadu – 19 08 05 – szacunkowa ilość do odebrania i zagospodarowania 3.000 Mg

Kod odpadu – 19 08 01 – szacunkowa ilość do odebrania i zagospodarowania 140 Mg

Kod odpadu – 19 08 02 – szacunkowa ilość do odebrania i zagospodarowania 80 Mg

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim – Część 1 zamówienia

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513700 Schlammtransport
90513800 Schlammbehandlung
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Hauptort der Ausführung:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Wydział Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków i Ochrony Środowiska

ul. Henrykowska 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami.

Kod odpadu – 19 08 05 – szacunkowa ilość do zagospodarowania 3.000 Mg

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 wytwarzanych w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim – Część 2 zamówienia

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Hauptort der Ausführung:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Wydział Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków i Ochrony Środowiska

ul. Henrykowska 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów wytwarzanych w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami.

Kod odpadu – 19 08 01 – szacunkowa ilość do zagospodarowania 140 Mg

Kod odpadu – 19 08 02 – szacunkowa ilość do zagospodarowania 80 Mg

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

a) posiada ważną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i transportu odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, sklasyfikowanych zgodnie z Katalogiem odpadów pod kodem odpadu 19 08 05), a także inne stosowne decyzje, konieczne do realizacji przedmiotu umowy,

b) dokonał wpisu do Rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699, 1250 ze zm.)

UWAGA dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 10:05
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 06-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023