Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68398-2023

03/02/2023    S25

Polen-Białystok: Dienstleistungen für medizinische Abfälle

2023/S 025-068398

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Nationale Identifikationsnummer: 001406394
Postanschrift: Jerzego Waszyngtona 17
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-274
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Kisiel
E-Mail: zp@udsk.pl
Telefon: +48 857450595
Fax: +48 857450595
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://udsk.pl/zp
Adresse des Beschafferprofils: https://udsk.pl/zp
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwieniem odpadów med.

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-55/22/24
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524000 Dienstleistungen für medizinische Abfälle
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwieniem odpadów medycznych z podgrupy 1801

(kod 180102*, 180103*, 180104*, 180106*, 180108*, 180109, 180182*)"

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 033 144.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienia odpadów medycznych z podgrupy 1801 (kod 180102*, 180103*, 180104*, 180106*, 180108*, 180109, 180182*)" od Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:

90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych

3. Przewidywana średnia miesięczna ilość odpadów wynosi ok. 10 761,92 kg, tj. ok. 129 143,00 kg w skali 12 miesięcy. Z uwagi na szacunkowe określenie ilości przedmiotu zamówienia, może ona ulec zmniejszeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4. Orientacyjne ilości odpadów w skali 12 miesięcy z podziałem na poszczególne kody:

180102* - 156 kg

180103* - 103295 kg

180104* - 24394 kg

180106* - 110 kg

180108* - 900 kg

180109 - 8 kg

180182* - 280 kg

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

" Odbiór odpadów 3 razy w tygodniu (w sytuacjach wyjątkowych 4 razy w tygodniu) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7:00-9:00 lub 13:30-15:00 i w okresie świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy nie rzadziej niż raz na 72 godz.

" Odbiór i unieszkodliwienie produktów leczniczych, którym upłynął termin ważności, zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy IR w obecności osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy.

" Ważenie odpadów oraz ich załadunek.

" Posiadanie wagi z aktualną legalizacją. Legalizacja wagi musi być ważna przez cały okres trwania umowy.

" Odbiór odpadów medycznych każdorazowo potwierdzony kartami przekazania odpadów

" Wykonawca będzie potwierdzał przyjęcie odpadów przy użyciu systemu elektronicznego BDO (Baza Danych

Odpadowych)

" Zapisy prowadzone w Karcie przekazania odpadów będą podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie usługi.

" Transport odpadów w sposób zabezpieczający przed ryzykiem zanieczyszczenia środowiska, narażenia na zakażenie oraz zgodnie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 154.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Odległość / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 205-585178
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwieniem odpadów medycznych z podgrupy 1801 (kod 180102*, 180103*, 180104*, 180106*, 180108*, 180109, 180182*)"

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ECO-ABC Spółka z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 012124833
Ort: Bełchatów
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-400
Land: Polen
E-Mail: awoszczyk@eco-abc.com.pl
Telefon: +48 44/6333772
Fax: +48 44/6333976
Internet-Adresse: www.eco-abc.com.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 033 144.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 771 293.66 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 - 590 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

3. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-mówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

4. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dy-namicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

5. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania kon-kursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ? ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023