Diensten - 68402-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Denemarken-Kopenhagen: Dienstverlening voor spoorwegenbouwtechniek

2019/S 030-068402

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Sund & Bælt Holding A/S
15694688
Vester Søgade 10
København V
1601
Denemarken
Contactpersoon: Charlotte Yun Linde
Telefoon: +45 33416242
E-mail: cyl@SBF.DK
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://sundogbaelt.dk/

I.1)Naam en adressen
A/S Storebælt
10 63 49 70
Vester Søgade 10
København V
1601
Denemarken
Contactpersoon: Charlotte Yun Linde
Telefoon: +45 41532542
E-mail: cyl@sbf.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://sundogbaelt.dk/

I.1)Naam en adressen
A/S Øresund
5790002053191
Vester Søgade 10
København V
1601
Denemarken
Contactpersoon: Charlotte Yun Linde
Telefoon: +45 41532542
E-mail: cyl@sbf.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://sundogbaelt.dk/

I.1)Naam en adressen
Øresundsbro Konsortiet
24 24 67 87
Vester Søgade 10
København V
1601
Denemarken
Contactpersoon: Charlotte Yun Linde
Telefoon: +45 41532542
E-mail: cyl@sbf.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.oresundsbron.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231589&B=KA
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231589&B=KA
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ejer af infrastruktur

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71311230
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Rammeaftalerne omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af rammeaftalen ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere detaljeret beskrivelse.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 36 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71242000
71300000
71310000
71311300
71317000
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
Voornaamste plaats van uitvoering:

København V eller Halsskov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbuddet gennemføres for Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt, A/S Øresund og Øresundsbro Konsortiet. Selskaberne er anført på udbudsbekendtgørelsen.

Sund & Bælt Holding A/S er tovholder for selve udbudsproceduren og vil gennemføre udbudsproceduren på vegne af de øvrige selskaber. I det følgende vil begrebet ordregiver blive anvendt om alle de ovenstående selskaber. Sund & Bælt Holding A/S indgår rammeaftale på vegne af A/S Storebælt og A/S Øresund, men Sund & Bælt indgår ikke rammeaftale på vegne af Øresundsbro Konsortiet. Øresundsbro Konsortiet vil således indgå sin egen rammeaftale.

Tilbudsgiver kan ikke afgive tilbyde på én rammeaftale, der skal afgives tilbud på begge rammeaftaler.

Rammeaftalerne omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg på Storebæltsforbindelsen og Øresundsbanen. Der henvises til anlægsbeskrivelsen for Storebælt og Øresund, der er vedlagt som bilag til rammeaftalen. Rammeaftalen for Øresundbro Konsortiet vedrører rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg på Øresundsbron.

De i udbuddet omfattede jernbanetekniske anlæg omfatter primært spor, kørestrøm, sikringsanlæg og tele. Dog varetages vedligehold og reinvestering af sikringsanlægget på Øresundsbanen af Banedanmark.

Storebæltsforbindelsens jernbane udgøres af ca. 26 km elektrificeret dobbeltspor, hvoraf ca. 8 km ligger i tunnel mellem Sjælland og Sprogø, og ca. 7 km ligger på den såkaldte vestbro mellem Sprogø og Fyn. På strækningen findes 3 stationer, hvoraf de 2 af dem - Korsør og Nyborg – har perronanlæg og passagervendte informationssystemer. Den tredje station – Sprogø – er en teknisk station.

Øresundsbanen består af en ca. 12 km lang jernbane med elektrificeret dobbeltspor fra Købehavns Hovedbanegård til Øresundskysten, samt ca. 4,2 km elektrificeret dobbeltspor fra Vigerslev til Kalvebodløbet og 2 km elektrificeret jernbane nord om lufthavnens hangarområde. På Øresunds-banen er der 3 stationer, hvoraf 1 af dem - Kastrup Lufthavn - har perronanlæg og passagervendte informationssystemer. De 2 øvrige stationer - Kalvebod og Bavnehøj - er begge tekniske stationer. Endelig er der 2 trinbræt med perronanlæg og passagervendte informationssystemer – Ørestad og Tårnby. Pt. har By og Havn ansvaret for trinbrættet ved Ørestad.

Øresundsbro Konsortiet vil alene indkøbe på rammeaftalen, når der er behov for rådgivning/specialistydelser inden for jernbanetekniske anlæg på den danske del af Øresundsbron. Den svenske del af Øresundsbron er dækket af en anden rammeaftale.

Med teknisk rådgivning og bistand menes bl.a.:

- Udførelse af tekniske og trafikale analyser og undersøgelser,

- Optimering af vedligeholdsprocesser,

- Inspiration og rådgivning om teknologiske udviklingsmuligheder i tråd med Sund & Bælts strategier og mål,

- Udarbejdelse af dokumenter herunder:

- - Kravspecifikationer;

- - Udbudsdokumenter;

- - Manualer;

- - Teknisk dokumentation.

- Projektledelse og byggeledelse,

- Eftersynsopgaver/inspektioner,

- CSM-RA og risikostyring.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nøglepersoner / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation / Weging: 15
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 36 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Rammeaftalerne kan forlænges med op til 4 gange af hver 1 års varighed.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de ydelser, som rammeaftalerne omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Det er ikke afgørende, at den ansøgeren har ydet rådgivning under en rammeaftale. Det væsentlige er, at ansøger har ydet rådgivning, der indholdsmæssigt kan sammenlignes med fagområderne, der er nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Opgørelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.5) og punkt II.2.6) er beregnet for 8 år.

Det skal bemærkes, at de i tilbudslisten anførte hovedposter med angivelse af timeantal og volumen alene er et skøn over forbruget.

Rammeaftalerne er ikke eksklusive, og ordregiver kan endvidere indkøbe ydelserne hos 3. mand, hvis dette i den enkelte sag vurderes mere hensigtsmæssigt.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Oplysningerne om udelukkelsesgrunde anføres i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del III

”udelukkelsesgrunde” i følgende afsnit;

- Del III.A: ”Grunde vedrørende straffedomme”,

- Del III.B: ”Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger”,

- Del III.C: ”Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet” - kun for så vidt angår følgende 3 punkter:

1) Feltet vedrørende en interessekonflikt som følge af tilbudsgivers deltagelse i udbudsproceduren;

2) Feltet vedrørende tilbudsgivers rådgivning eller anden involvering i forberedelsen af udbudsproceduren;

3) Feltet vedrørende tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation

Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Det fælles europæiske udbudsdokum0ent (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens:

1) egenkapital i det seneste disponible regnskabsår,

2) omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) del IV B 4.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske kapacitet på andre:

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår”.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som deltagernes samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske kapacitet (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underrådgiver) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C.

Derudover skal den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det Fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders økonomiske kapacitet.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske kapacitet, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som ansøgeren baserer sig på underskrive en støtteerklæring, se vedlagte bilag, som skal indgå i ansøgerens prækvalifikationsanmodning.

Hvis støtteerklæringen vedrører økonomisk og finansiel formåen, påtager undertegnede virksomhed sig

solidarisk hæftelse over for ordregiver ved rammeaftalen underskrift på de vilkår, der nærmere fremgår af

udbudsmaterialet. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Før beslutning om tildeling af kontrakterne skal dokumentationen for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

Ansøgeren kan godtgøre opfyldelsen af mindstekravene ved at fremlægge årsrapport for de seneste 3 disponible regnskabsår eller ved fremlæggelse af revisorerklæring. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Eventuele minimumeisen:

1) en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

2) en omsætning på mindst 9 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens udførelse af tjenesteydelser, der er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Ansøger bør udfylde alle relevante felter i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del IV, afsnit C, Teknisk og faglig formåen, under punktet ” For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”.

Ansøger kan vælge at vedlægge en referenceliste i stedet for ESPD’et afsnit del IV, afsnit C eller som supplement til ESPD’et.

Hvis ansøger baserer sin tekniske kapacitet på andre:

Såfremt ansøger ikke selv har relevante referencer, kan ansøger basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underrådgiver) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C. Derudover skal den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på de andre enheders tekniske kapacitet.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske/faglige formåen, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som ansøgeren baserer sig på underskrive en støtteerklæring, se vedlagte bilag, som skal vedlægges som en del af ansøgerens prækvalifikationsanmodning.

Hvis støtteerklæringen vedrører teknisk og faglig formåen, skal undertegnede virksomhed anvendes som underrådgiver (se ESPD’et, del II, D) ved opgavens udførelse. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Ansøgeren skal ikke fremlægge yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte de enheder, der er angivet som modtager af leverancerne med henblik på at verificere det i det fælles europæiske udbudsdokument angivne.

Eventuele minimumeisen:

Som mindstekrav kræves, at ansøgeren har mindst én reference, som indeholder rådgivning inden for nedenstående fagområder, og som er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger kan vedlægge så mange referencer, som ansøger vurderer nødvendigt. Det er et mindstekrav, at referencen eller referencerne til sammen vedrører alle nedenstående fagområder:

— Sporanlæg,

— Køreledningsanlæg,

— Sikringsanlæg og tele,

— CSM-RA og risikoledelse,

— Projektledelse.

Hvis ansøger er i tvivl om, hvad ordregiver mener med ovenstående fagområder, opfordres ansøger til at gennemgå dokumentet ”08 – Ydelsesbeskrivelse”. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det ikke er et krav, at ansøger skal have referencer på alle de punkter, som ydelsesbeskrivelsen oplister. Det skal endvidere bemærkes, at det alene er på baggrund af beskrivelsen i feltet ”beskrivelse” i ESPD’et del IV afsnit C, eller ved fremlæggelse af en referenceliste, at ordregiver kan vurdere, om ansøger har mindst én reference, som er sammenlignelige med opgaven. Ansøger opfordres derfor til at udarbejde en udførlig beskrivelse.

Følgende bør angives:

- Udførlig beskrivelse af referencerne, herunder med angivelse af hvilke dele af rådgivningen i referencerne, som ansøger havde ansvaret for,

- Om ansøger deltog sammen med andre selskaber i referencerne, og hvilken rolle ansøger havde,

- Kontraktsum,

- Ordregiver,

- Dato/periode for udførelse.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

- Bygherren kan kræve dagbod. De nærmere bestemmelser fremgår af udkast til rammeaftale.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

- Se udkast til rammeaftale,

- Der er mulighed for at opnå bonus.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

- Kontraktvilkårene fremgår af udkast til rammeaftale, der er en del af udbudsmaterialet. Se nærmere i udbudsmaterialet.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

8 måneder før rammeaftalen udløber.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøgning om prækvalifikation kan ikke afgives på e-mail.

Punkt III.2.3) ”Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse” skal først oplyses ved afgivelse af tilbud.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
x
x
Denemarken
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019