Diensten - 68427-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Puchaczów: Levensverzekeringen

2019/S 030-068427

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
PL 7130005784
Bogdanka
Puchaczów
21-013
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Wielgosz
Telefoon: +48 814625075
E-mail: mwielgosz@lw.com.pl
Fax: +48 814625007
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lw.com.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.lw.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bogdanka.eb2b.com.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Referentienummer: 711 IZP MWI 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. zgodnie z zapisami SIWZ

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bez ograniczeń terytorialnych

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usług z zakresie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający wymaga, by Wykonawcy byli uprawnieni do prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w dziale I Załącznika do ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U 2018 poz. 999 z późn. zm.).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:

— spełniali normy ustawowe w zakresie wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego, wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie co najmniej trzy (3) usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, gdzie każda z tych usług z osobna musi spełniać warunek ubezpieczenia minimum 500 osób.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w Rozdziale VI Części I SIWZ.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć (wczytać na Platformę) oświadczenie według formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 200 000,00 PLN

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zgodnie z zapisami SIWZ. Zapłata składek ubezpieczeniowych następować będzie w formie przelewów bankowych na rachunek bankowy Wykonawcy.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu ido zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w Rozdziale VII Części I SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Wykonawcy, uprawnieni do prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w dziale I Załącznika do ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2018 poz. 999 z późn. zm.).

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z Częścią II SIWZ – Projekt umowy wraz z załącznikami

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zamawiającego pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zgodnie z SIWZ

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Części I SIWZ Rozdział XX - odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019