TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68454-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Leeds: Diensten voor onderwijs en opleiding

2018/S 031-068454

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Leeds City Council
UKE
Procurement Unit, St George House, 2nd Floor, 40 Great George Street
Leeds
LS1 3DL
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Catherine Henderson
Telefoon: +44 1133785430
E-mail: catherine.henderson@leeds.gov.uk
NUTS-code: UKE42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.leeds.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: www.yortender.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The provision of offsite programmes for 11-19 learners on the roll of Leeds’ Schools, SILCs (specialist inclusive learning centres)

Referentienummer: DN299616
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The main purpose of the service is delivery of off-site programmes for learners on roll of Leeds’ Schools, Academies and SILCs for identified learners aged 11-19.

Leeds City Council Children’s Services (Childrens Services) deem offsite provision to be that when learners access part of their learning entitlement at an offsite (i.e. out of school) provider during the academic day. It is expected that learners will follow a nationally recognised programme or qualification which is included in Section 96/97 of the Learning and Skills Act 2000 and that will be accredited to the home school’s assessment and attainment table. Offsite educational provision does not include any out of school hour’s activities.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: 11-13 year olds (Key Stage 3)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE42
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The main purpose of the service is delivery of off-site programmes for learners on roll of Leeds’ Schools, Academies and SILCs for identified learners aged 11-19.

Leeds City Council Children’s Services (Childrens Services) deem offsite provision to be that when learners access part of their learning entitlement at an offsite (i.e. out of school) provider during the academic day. It is expected that learners will follow a nationally recognised programme or qualification which is included in Section 96/97 of the Learning and Skills Act 2000 and that will be accredited to the home school’s assessment and attainment table. Offsite educational provision does not include any out of school hour’s activities.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: 13-16 year olds (Key Stage 4)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE42
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The main purpose of the service is delivery of off-site programmes for learners on roll of Leeds’ Schools, Academies and SILCs for identified learners aged 11-19.

Leeds City Council Children’s Services (Childrens Services) deem offsite provision to be that when learners access part of their learning entitlement at an offsite (i.e. out of school) provider during the academic day. It is expected that learners will follow a nationally recognised programme or qualification which is included in Section 96/97 of the Learning and Skills Act 2000 and that will be accredited to the home school’s assessment and attainment table. Offsite educational provision does not include any out of school hour’s activities.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: 16-19 year olds (Key Stage 5)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE42
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The main purpose of the service is delivery of off-site programmes for learners on roll of Leeds’ Schools, Academies and SILCs for identified learners aged 11-19.

Leeds City Council Children’s Services (Childrens Services) deem offsite provision to be that when learners access part of their learning entitlement at an offsite (i.e. out of school) provider during the academic day. It is expected that learners will follow a nationally recognised programme or qualification which is included in Section 96/97 of the Learning and Skills Act 2000 and that will be accredited to the home school’s assessment and attainment table. Offsite educational provision does not include any out of school hour’s activities.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Please refer to the tender documentation.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 197-405654
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1: 11-13 year olds (Key Stage 3)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2: 13-16 year olds (Key Stage 4)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3: 16-19 year olds (Key Stage 5)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court of Justice
The Strand, London, WC2A 2LL
London
WC2A 2LL
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018