TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 68465-2018

14/02/2018    S31    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Denemarken-Balling: Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

2018/S 031-068465

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Balling Rødding Varmeværk A.m.b.a.
Anlægsvej 4
Balling
7860
Denemarken
Contactpersoon: Jens Nørgaard
E-mail: jn@brvv.dk
NUTS-code: DK050

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ballingfjernvarme.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ftp.niras.net
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
NIRAS A/S
37295728
Ceres Allé 3
Aarhus
8000
Denemarken
Contactpersoon: Rasmus Aaen
Telefoon: +45 96306400
E-mail: ra@niras.dk
NUTS-code: DK042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ftp.niras.net

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Balling Rødding Fællesværk Rørleverance og Jord- og Smedeentreprise

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45230000 - KA01
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Dette udbud omfatter prækvalifikation for levering af rørledning, samt for Jord- og smedeentreprisen for etablering af ca. 6 km transmissionsledning til nyt fællesværk der skal opføres på en industrigrund imellem Balling og Rødding. Udbuddet består af to delaftaler; Rørleverancen samt Jord- og Smedeentreprisen. Det kan gives bud på begge delaftaler eller kun en af aftalerne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

1) Rørleverance samt Jord- og Smedeentrepriser;

2) kun Rørleverance;

3) kun Jord- og Smedeentrepriser.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Balling Rødding Fællesværk Jord- og Smedeentreprise

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45230000 - KA01
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK050
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Delentreprisen består i af jord- og smedearbejder i forbindelse med etablering af ca. 6 km transmissionsledning i dimensionerne DN100 og DN125 i stål dobbeltrør. Ledningerne skal føres fra de eksisterende forsyningsområder i hhv. Balling og Rødding by til det nye fællesværk placeret på en nyerhvervet grund beliggende mellem de to byer.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der kan forekomme ændre på kontraktens varighed pga. ubekendte såsom vejrliget forhold, arkæologiske fund, myndighedskrav, etc.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Ordregiver vil prækvalificere 3-5 virksomheder på delentreprisen.

Såfremt flere end 3-5 virksomheder opfylder betingelserne for prækvalifikation, udvælges de 3-5 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave har de bedste og mest relevante referencer jf. virksomhedens tekniske kapacitet (III.1.3).

Ordregiver forbeholder sig ret til, at indgå kontrakt uden forhandling.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option for udførelse af smedearbejder på rør i serie 2 i stedet for serie 3.

Option for udførelse af opgravning i stedet for underboringer, på givende krydsninger.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Balling Rødding Fællesværk Rørleverance

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44163120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK050
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Delentreprisen består i hovedtræk af levering af rør og komponenter i forbindelse med etablering af ca. 6 km transmissionsledning i dimensionerne DN100 og DN125 i stål dobbeltrør. Ledningerne skal føres fra de eksisterende forsyningsområder i hhv. Balling og Rødding by til det nye fællesværk placeret på en nyerhvervet grund beliggende mellem de to byer.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der kan forekomme ændre på kontraktens varighed pga. ubekendte såsom vejrliget forhold, arkæologiske fund, myndighedskrav, etc.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Ordregiver vil prækvalificere 3 virksomheder hver delentreprisen.

Såfremt flere end 3 virksomheder opfylder betingelserne for prækvalifikation, udvælges de 3 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave har de bedste og mest relevante referencer jf. virksomhedens tekniske kapaciteter (III.1.3).

Ordregiver forbeholder sig ret til, at indgå kontrakt uden forhandling.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optionspris på levering af rør i serie 2 i stedet for serie 3.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD er vedlagt udbudsmaterialet, som bilag til Udbudsbeskrivelse.

ESPD er en XML-fil. Ansøger skal uploade og udfylde filen elektronisk via ESPD-tjenesten på: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da.

Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

HUSK Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i pdf-format, udskrives, underskrives og scannes ind til pdf. ESPD med underskrift i pdf-format, sendes som ansøgning om prækvalifikation.

HUSK Såfremt der søges om prækvalifikation til begge entrepriser, skal der afleveres en selvstændig ESPD (ansøgningen) for hver delentreprise.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

Del II: Udfyldes.

Del III: Udfyldes.

Del IV: Udfyldes jf. pkt. III.2.2.

Del IV: Udfyldes jf. pkt. III.2.3.

Del V: Udfyldes (HUSK ved x i JA, skal beskrivelse udfyldes).

Del VI: Udfyldes.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Del IV: Udfyldes afsnit B. I punktet Nøgletal anføres egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Eventuele minimumeisen:

Det er et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer vedrørende opgaver, som ansøger har udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb vedrørende:

1) Delentreprise for Jord- og Smedearbejde. Referencer for Jord- og Smedearbejder. For hver reference anføres tidspunkt, bygherre, anlægssum samt en kortfattet beskrivelse af opgaven;

2) Delentreprise for Rørleverance. Referencer for rørleverancer. For hver reference anføres tidspunkt, bygherre, kontraktsum samt en kortfattet beskrivelse af opgaven.

Referencer kan afleveres på selvstændigt bilag til ESPD. I så fald skal reference titler fremgå af ESPD med tydelig henvisning til bilaget.

Eventuele minimumeisen:

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb har udført mindst 1 opgave vedrørende:

1) Jord- og Smedearbejder på fjernvarmeledninger i en størrelsesorden (omfang (meter ledning) eller anlægssum), der kan sammenlignes med arbejdet, der udbydes i denne bekendtgørelse.

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb har udført mindst 1 opgave vedrørende:

2) Rørleverance til fjernvarmeledninger i en størrelsesorden (meter ledning eller dimension eller kontraktsum), der kan sammenlignes med leverancen, der udbydes i denne bekendtgørelse.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Støtter ansøger sig på en anden juridisk enhed, f.eks. underentreprenør, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i ansøgningen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med ansøger.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskiltudfyldt ESPD.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Se udbudsmaterialet.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Se udbudsmaterialet.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Udbudsmaterialet kan downloades på:

https://ftp.niras.net

FTP Account/user: RA-01.

FTP Password: pjwqxf44.

I kan også kopierer adressen ftp://RA-01:pjwqxf44@ftp.niras.net og indsætte den direkte ind i Windows Stifinders adresse felt.

Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal sendes til Niras A/S, att. Rasmus Aaen på e-mail ra@niras.dk senest den 22/2-18.

Spørgsmål besvares i anonymiseret form og uploades på ftp-serveren, jf. ovennævnte link. Ansøgere er selvansvarlige for at holde sig opdateret på ftp-serveren.

Ansøgning(er) om prækvalifikation afleveres elektronisk i pdf-format (husk underskrift) att. Mads Hagh på e-mail hagh@niras.dk.

Udelukkelsesgrunde:

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed jf. Udbudslovens § 138, udelukkes ansøger såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens §§ 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.

Bemærk, at vinderen af delentrepriserne skal dokumenterer at oplysningerne afgivet i ESPD er korrekte. Krav til dokumentationen fremgår af udbudsmaterialet. (HUSK, under tildelingskriterier; se Jannie formulering).

Ordregiver forbeholder sig ret til, at indgå kontrakt uden forhandling.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Denemarken
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning.

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Denemarken
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018