Diensten - 68476-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Frankrijk-Wasquehal: Systeem- en ondersteuningsdiensten

2019/S 030-068476

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Noréade
479 880 403 00015
23 avenue de la Marne, CS 90101
Wasquehal Cedex
59443
Frankrijk
Contactpersoon: M. le directeur général de Noréade
Telefoon: +33 320664306
E-mail: marches@noreade.fr
Fax: +33 320802522
NUTS-code: FRE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_2joreZaNKk

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance de la suite logicielle Infoworks et services associés

Referentienummer: 18 E 19 SP - CL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72250000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintenance de la suite logicielle Infoworks et services associés.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000
72253000
72261000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siège de Noréade — 23 avenue de la Marne — CS 90101 — 59443 Wasquehal Cedex

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maintenance de la suite logicielle Infoworks et services associés.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le marché sera passé pour une durée de 2 ans à compter de sa date de notification, puis reconductible 2 fois 3 ans. Ces reconductions interviendront par courrier adressé au titulaire au moins 2 mois avant le terme de la période en cours.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 089-200702
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Maintenance de la suite logicielle Infoworks et services associés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société Geomod
89 rue de la Villette
Lyon
69003
Frankrijk
NUTS-code: FRK2
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

S'agissant des conditions financières du marché: montant du marché accord-cadre à bons de commande conclu sans montant minimum ni maximum.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Lille
143 rue Jacquemars-Giélée
Lille Cedex
59014
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Lille
143 rue Jacquemars-Giélée
Lille Cedex
59014
Frankrijk
Telefoon: +33 320631300
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Fax: +33 320631347

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019