Diensten - 68478-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Poitiers: Reiniging van transportuitrusting

2019/S 030-068478

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Régie des transports Poitevins Vitalis
9 avenue de Northampton — CS 80372
Poitiers Cedex
86009
Frankrijk
Telefoon: +33 549447700
E-mail: v.rassinoux@vitalis-rtp.fr
Fax: +33 549447722
NUTS-code: FRI34

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vitalis-poitiers.fr

Adres van het kopersprofiel: http://emarchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation de nettoyage Intérieur du parc de véhicules de la régie des transports Poitevins (Vitalis)

Referentienummer: RTPA121S00
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90917000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations de nettoyage intérieur de différents types de véhicules (VL, bus, minibus......).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90917000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34
Voornaamste plaats van uitvoering:

9 avenue de Nothampton 86000 Poitiers

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage intérieur du parc de véhicules de la régie des transports Poitevins (Vitalis).

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Nettoyage mensuel des véhicules légers dit de services.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RTPA121S00
Benaming:

Prestation de nettoyage intérieur du parc de véhicules de la régie des transports Poitevins (Vitalis)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Onet Service (Agence de Poitiers)
15 rue Berthollet, ZI République III
Poitiers
86000
Frankrijk
NUTS-code: FRI34
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Poitiers
15 rue de Blossac — CS 80541
Poitiers
86000
Frankrijk
Telefoon: +33 1549607919
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Fax: +33 1549606809
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal administratif de Poitiers
15 rue de Blossac — CS 80541
Poitiers
86000
Frankrijk
Telefoon: +33 1549607919
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Fax: +33 1549606809
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Poitiers
15 rue de Blossac — CS 80541
Poitiers
86000
Frankrijk
Telefoon: +33 1549607919
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Fax: +33 1549606809
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019