TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 68506-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

België-Brussel: Computerschermen en -consoles

2018/S 031-068506

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
0869.763.267_25562
Marcelbroodthaers 2
Brussel
1060
België
Telefoon: +32 25254574
E-mail: jan.goetghebeur@infrabel.be
Fax: +32 25253079
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=298179

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=298179
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop van bureautica-en CAD-beeldschermen

Referentienummer: I-FBA51-0000518951-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30231000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedure tot realisatie van een raamovereenkomst voor aankoop van CAD- en PC-beeldschermen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

BE1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedure tot realisatie van een raamovereenkomst voor aankoop van CAD- en PC-beeldschermen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie bestek.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Iedere kandidaat zal, ten laatste om 12u, zijn kandidatuur bij Infrabel indienen.De kandidatuur.

Moet in één exemplaar (papieren versie) ingediend worden op voormeld adres en één via e-mail naar de functionele mailbox:

ICTkandidaturen@infrabel.be met als onderwerp:F42/0000518951

!!!Het bestek wordt pas toegestuurd na een positieve evaluatie van de kandidatuur.!!!

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (het UEA-document vindt.

U terug in bijlage van deaankondiging van de opdracht en in te vullen via de website: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De economische en financiële capaciteit van de kandiderende bedrijven zal.

Gecontroleerd worden door een D&B evaluatie (Dun & Bradstreet) en zijn ratio’s. Elke kandidaat kan het rapport gratis bekomen bij Dun & Bradstreet. De economische en financiële betrouwbaarheid van de kandidaat moet gegarandeerd worden door een

Dun & Bradstreet index kleiner dan of gelijk aan 2. Indien er voor een kandidaat geen Dun & Bradstreet rapport bestaat, kan.

Een gelijkwaardig alternatief voorgesteld worden.

Eventuele minimumeisen:

Een zakencijfer van het laatste boekjaar van minimaal 500.000 € kunnen aantonen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

• Indien de leverancier niet de fabrikant is, verzekert hij aan de hand van certificaten dat hij de officiële verkoper is van de uitrusting die hij voorstelt.

• De leverancier moet minstens 2 referenties voorstellen van klanten met wie tussen 2014 en 2017 raamovereenkomsten voor de levering van IT-hardware (waaronder ook beeldschermen) afgesloten werden voor een duur van minstens 2 jaar, en voor een totaalvolume ter waarde van meer dan 500.000 € per contract.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Een borgtocht wordt geëist. De modaliteiten zullen worden vermeld in het bestek.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 20/03/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018