Diensten - 68513-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Italië-Milaan: Rollend materieel

2019/S 030-068513

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 248-574752)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
FNM S.p.A.
ITALIA
Piazzale Cadorna 14
Milano
20123
Italië
Contactpersoon: Dott.ssa Sarah Laquagni
Telefoon: +39 0285114250
E-mail: acquisti.servizi.fnm@legalmail.it
Fax: +39 0285114621
NUTS-code: ITC4C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti

Adres van het kopersprofiel: www.appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accordo quadro per adeguamento anti incedio e revamping della flotta TAF di proprietà di FNM e di proprietà di Trenord.

Referentienummer: 7748782132
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accordo quadro per adeguamento anti incendio e revamping della flotta TAF. Il quantitativo minimo garantito sarà di 34 convogli di cui 25 di proprietà di FNM e 9 di proprietà di Trenord.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-574752

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
In plaats van:
Datum: 08/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: