Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 68522-2023

03/02/2023    S25

Polen-Krakau: Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste

2023/S 025-068522

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa
Postanschrift: pl. Wszystkich Świętych 3-4
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-004
Land: Polen
E-Mail: it.zamowieniapubliczne@um.krakow.pl
Telefon: +48 887202275
Fax: +48 126161236
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bip.krakow.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Aplikacji działających w Środowisku Przetwarzania Danych zarządzanym przez Zamawiającego

Referenznummer der Bekanntmachung: IT-03-2.271.28.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Aplikacji działających w Środowisku Przetwarzania Danych zarządzanym przez Zamawiającego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 296 158.54 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Miasto Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Aplikacji działających w Środowisku Przetwarzania Danych zarządzanym przez Zamawiającego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Świadczenie usług rozwoju Aplikacji działających w Środowisku Przetwarzania Danych zarządzanym przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie w zakresie nieobjętym świadczeniem usługi asysty technicznej i konserwacji, a polegającym na dostarczaniu na wniosek Zamawiającego Modyfikacji Aplikacji, na warunkach określonych w Umowie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Na podstawie wcześniej zawartych umów pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Maciejem Walaskiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą IMERI SOFTWARE Maciej Walasek, Zamawiający nabył licencje do aplikacji IMERI. Przysługujące firmie IMERI SOFTWARE Maciej Walasek prawa autorskie do aplikacji IMERI zostały na mocy umowy zawartej między uprawnionym a spółką IMERI Sp. z o.o. przeniesione na rzecz IMERI Sp. z o.o. W związku z tym IMERI Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw autorskich na aplikacje, których dotyczy usługa. Prawa autorskie do aplikacji i modułów Środowiska Przetwarzania Danych przysługują Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.).

Celem zapewnienia ciągłości pracy systemu oraz zgodności z aktualnym stanem prawnym Gmina Miejska Kraków musi zakupić usługę asysty technicznej i konserwacji dla aplikacji działających w środowisku przetwarzania danych zarządzanym przez Zamawiającego dla systemów firmy IMERI. Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania komputerowego jest związane z koniecznością dokonywania zmian w jego kodzie źródłowym, co na podstawie przysługujących praw autorskich może wykonać tylko autor programu. Ponadto - dla właściwego świadczenia usługi asysty technicznej - konieczna jest szczegółowa wiedza o systemie pozwalająca w szczególności na właściwe identyfikowanie problemów i rozwiązywanie ich we właściwy dla tego systemu sposób. W posiadaniu twórcy pozostał "know-how" oraz doświadczenia związane z budową i wdrożeniem systemu. Jakakolwiek ingerencja osoby trzeciej, nieposiadającej takich przymiotów stwarza realne niebezpieczeństwo powstania awarii całego systemu.

W związku z powyższym nie istnieje rozsądne alternatywne rozwiązanie lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Niniejsze uzasadnienie wyczerpuje przesłanki do stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt 1 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - tryb zamówienia z wolnej ręki.

* (inicjalne wskazanie w niniejszym punkcie jest niepełne - odnosi się jedynie do ochrony praw wyłącznych - ze względu na ograniczenie techniczne wskazywania wyboru w formularzu elektronicznym ogłoszenia, wskazanie przesłanek powinno się zatem odnosić zarówno do ochrony praw wyłącznych jak i do braku konkurencji ze względów technicznych)

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: IMERI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 6772342123
Postanschrift: UL. KAMIENNA 21
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-403
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 3 296 158.54 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W sekcji V.2.1) pn. "Data decyzji o udzieleniu zamówienia", podano datę wysłania zaproszenia do negocjacji.

2. W sekcji V.2.4) pn. "Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)", wpisano symboliczną wartość 1 PLN, ponieważ prawidłowa wartość nie jest jeszcze znana i stanowi przedmiot negocjacji.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587777
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: j.w.
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów,

systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym

systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany

na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie

elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie

pisemnej, przed upływ terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią

przed upływem tego terminu. 4. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji

o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż

określony w lit. a.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia

lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2

dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia,

zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania

odwoławczego. 8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia

na korzyść strony, do której przystępuje. 9. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię

przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza

się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 11.

Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i

oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art.

523 ust. 1, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: jak w sekcji VI.4.1) niniejszego ogłoszenia
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023