Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 68539-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

01/03/2016    S42

Francie-Štrasburk: Dodávka elektrické energie pro budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku

2016/S 042-068539

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Stát: Francie
K rukám: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-str@ep.europa.eu

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://europarl.europa.eu

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Stát: Francie
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Stát: Francie
Kontaktní osoba: unité des contrats et marchés publics
K rukám: bureau SDM G03033

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dodávka elektrické energie pro budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Štrasburk, Francie.

Kód NUTS FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s několika účastníky
maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy: 99

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 42
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Dodávka elektrické energie vyrobené zcela z obnovitelných zdrojů pro budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

09310000 Elektrická energie

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 42 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Nepoužije se.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz návrh rámcové smlouvy.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Viz specifikace.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: viz specifikace.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: uchazeči musí předložit doklad o tom, že mají všechna potřebná povolení v souladu s ustanoveními výnosu č. 2011-1457 ze dne 7.11.2011 o povolení k výkupu elektřiny za účelem dalšího prodeje a v souladu se všemi dostupnými či budoucími souvisejícími právními texty.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
uchazeči musí předložit doklad o tom, že mají všechna potřebná povolení v souladu s ustanoveními výnosu č. 2011-1457 ze dne 7.11.2011 o povolení k výkupu elektřiny za účelem dalšího prodeje a v souladu se všemi dostupnými či budoucími souvisejícími právními texty.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
06A70/2015/M084.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
4.4.2016
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 180 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11.4.2016 - 10:00

Místo:

Evropský parlament, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, FRANCIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: můžete se tohoto otevírání zúčastnit, v budově Winston Churchill, v 10:00. Zúčastnit se může maximálně 1 zástupce každého uchazeče. Pro účely přípravy vašeho povolení ke vstupu zašlete elektronickou poštou (INLO.AO-STR@ep.europa.eu) 2 dny před konáním otevírání nabídek název vaší společnosti, jméno, funkci, číslo dokladu totožnosti a datum narození vašeho zástupce. Váš zástupce u sebe musí mít platný doklad totožnosti.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Vícenásobná rámcová smlouva s opětovným otevřením soutěže:
vícestranná rámcová smlouva: v případě, že bude zakázka zadána, bude rámcová smlouva, jejíž vypršení je stanoveno ke dni 31.12.2017 a která může být prodloužena až na 24 měsíců, podepsána s každým uchazečem, který vyhoví podmínkám pro vyloučení a výběr a který prokáže, že má všechna potřebná povolení v souladu s ustanoveními výnosu č. 2011-1457 ze dne 7.11.2011 o povolení k výkupu elektřiny za účelem dalšího prodeje a v souladu se všemi dostupnými či budoucími souvisejícími právními texty.
Opětné otevření soutěže: v případě konkrétní objednávky budou všechny hospodářské subjekty, které podepíší rámcovou smlouvu s Evropským parlamentem, vyzváni k předložení cenové nabídky, která bude posouzena na základě zadávacích kritérií definovaných v bodě 6 správních ustanovení. Na konci této fáze bude s poskytovatelem služeb, který předloží nejnižší cenovou nabídku, podepsána konkrétní smlouva o poskytnutí dodávek o délce 18 měsíců. Evropský parlament může znovu otevřít soutěž s cílem podepsat druhou konkrétní smlouvu na dodávky v délce trvání až 24 měsíců.
Postupy pro návrat k mechanismu ARENH (Regulovaný přístup k inkumbentní jaderné elektřině):
v souvislosti s 100 % tržní cenou si Evropský parlament ponechává možnost návratu k ARENH. V příslušných případech bude tato možnost využita nejpozději ke dni 31. října roku N-1 se vstupem v platnost ke dni 1. ledna roku N.
Návrat k mechanismu ARENH bude potvrzen Evropským parlamentem, který zašle doporučený dopis poskytovateli služeb:
— provozní pokyny týkající se potvrzení návratu k mechanismu ARENH,
— provozní pokyny s cílem stanovit základní cenu pro další prodej bloku nahrazeného prostřednictvím ARENH.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení
VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18.2.2016