Leveringen - 68559-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Finland-Helsinki: Geweren

2019/S 030-068559

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Töölöntorinkatu 2 B
Contactpunt(en): Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Ter attentie van: Mika Peltoniemi
FI-00260 Helsinki
Finland
Telefoon: +358 415453432
E-mail: mika.peltoniemi@mpk.fi

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Töölöntorinkatu 2 B
FI-00260 Helsinki
Finland
E-mail: tarjoukset@mpk.fi

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35321200

Beschrijving
Geweren .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
14.3.2019 - 16:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Fins.